Monitorering af patienter med akut åndenød med gentagne ultralydsundersøgelser af hjertet og lungerne

Projekter: ProjektPh.d-projekt

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Formål
Formålet med forsøget er at undersøge, om gentagne ultralydsskanninger af hjertet og lungerne hos patienter indlagt med åndenød kan medvirke til at optimere deres behandling. Denne patientgruppe er karakteriseret ved en lang indlæggelsestid og en høj dødelighed. Det er derfor vigtigt at kunne mål-rette behandlingen med henblik på at kunne afkorte indlæggelsestiden, hindre genindlæggelser og bedre overlevelsen hos disse patienter. Ultralydsskanning anvendt på denne måde er ny.

Metode
Alle forsøgsperoner modtager standardudredning- og behandling samt ultralydsskanning af deres hjerte og lunger inden for en time. Forsøgspersonerne fordeles herefter ved tilfældig tildeling i to grupper. I den ene gruppe modtager patienterne fortsat standardobservation, mens forsøgspersoner i den anden gruppe i tillæg til standardobservation får udført ultralydsskanninger af deres hjerte og lunger ad to omgange.
Efter udskrivelse følges forsøgspersonerne et år frem for at se, hvilke undersøgelser og behandling, de har modtaget under indlæggelsen, om de har været genindlagt eller er afgået ved døden. Dette gøres ved opslag i patientens sundhedsjournal.

Forsøgspersoner
Personer på 18 år eller ældre, der er indlagt på en akutafdeling med åndenød, og som er habile og samtykker til at deltage i forsøget, inkluderes. Patienter med åndenød, der er indlagt på grund af traume, ekskluderes. Der skal inkluderes 206 forsøgspersoner.

Bivirkninger, risici og ulemper
En ultralydsundersøgelse er ufarlig, påfører ingen radioaktive stråler og forårsager ingen smerte.

Økonomisk forhold
Forsøget er etableret af læge Michael Arvig. Forsøget støttes økonomisk af Forskningsstøtteenheden på Næstved-Ringsted-Slagelse Sygehuse. Der er søgt støtte fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabeli-ge Forskningsfond, og der skal senere søges støtte fra Syddansk Universitet. Pengene anvendes til løn og andre udgifter forbundet med projektet. Akutafdelingen, Slagelse Sygehus, er økonomisk garant under hele forsøgsperioden.

Rekruttering af forsøgspersoner
Forsøgspersonerne rekrutteres ved ankomst til akutafdelingen. Forsøgspersonerne informeres på pati-entstuen og kan herefter give sit mundlige og skriftlige samtykke til deltagelse. Forsøgspersonerne har ret til at have en bisidder med og har ret til betænkningstid. Forsøgspersonerne kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage uden begrundelse.

Offentliggørelse af forsøgsresultater
Alle resultater søges offentliggjort i fagtidsskrifter, fremlægges på konferencer i akutmedicin samt på borgerarrangementer fx Forskningens Døgn.

Videnskabsetisk redegørelse
Forsøget skal godkendes af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Alle lovkrav vedrørende håndtering af forsknings- og persondata vil blive overholdt. Forsøgspersonerne vil ikke blive stillet dårligere, end hvis de ikke deltog, men den terapeutiske gevinst ved forsøget forventes at bedre patienternes hel-bredstilstand.
AkronymMODUS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201931/07/2022

Samarbejdspartnere

 • Odense Universitetshospital
 • Holbæk Sygehus
 • Roskilde og Køge sygehus, Region Sjælland
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Herning

Emneord

 • Åndenød
 • Ultralyd
 • Point-of-care
 • PoCUS
 • FLUS
 • FoCUS
 • Fokuseret lungeultralyd
 • Fokuseret hjerteultralyd
 • IVC
 • vena cava inferior
 • Akutafdeling
 • Monitorering
 • Serielle

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.