Lundbeckfonden - Karakterisering af Thioridazins resistensreverserende effekt i klininske MRSA isolater

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) giver anledning til stigendebehandlingsproblemer overalt i verden, og der er stor mangel på effektive antibiotika.Thioridazin er et psykofarmakon som har vist sig at kunne ophæve MRSA bakteriersantibiotikaresistens. Tidligere forsøg udført af vores forsker-team har vist at kombinationenaf thioridazin og oxacillin (en methicillin-analog) genskaber MRSA bakteriers følsomhedoverfor oxacillin og medfører kimdrab in vitro. Resistens mekanismen i MRSA involvererto specifikke gener, mecA og blaZ. Vi har vist at kombinationsbehandlingen nedsættergenudtrykket fra mecA og blaZ og at resistens mekanismerne derved ophæves. Disse studierer dog udført på blot et enkelt klinisk MRSA isolat. I projektet skal det derfor klarlægges omden resistensreverserende effekt af thioridazin på MRSA er et generelt fænomen. Til detteformål undersøges om kombinationen af thioridazin og oxacillin kan anvendes mod kliniskeMRSA isolater af forskellig epidemiologisk afstamning. Vi vil endvidere anvendenematoden C. elegans som modelorganisme med henblik på at undersøge den kliniskerelevans af kombinationsbehandlingen. Vi ønsker at anvende en stereoisomer af thioridazinsom ikke genkendes af humane celler, og som dermed ikke er toksisk. For ydermere atundersøge effekten af thioridazin og oxacillin på bakteriens globale gen-udtryk udføresmikroarray og proteom analyser. Vi vurderer at dette projekt kan skabe nye resultater somikke blot har stor grundvidenskabelig interesse, men som på længere sigt kan få stor betydningfor behandling af probleminfektioner med multiresistente bakterier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200915/10/2012