Region Syddanmarks Kliniske Forskerkarrierepulje - Forbedrede samtaler og relationer i kliniske praksis

  Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

  Beskrivelse

  Kort resumé af 5-årig forskningsplan

  Forskningsplanen er bygget op omkring en række klinisk forankrede initiativer, som alle skal være med til at forbedre samtaler og relationer mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det er projekter, som bygger på igangværende eller netop igangsatte projekter på Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt samt projekter på Odense Universitets Hospital.

  Samtaler og relationsdannelse mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle har på afgørende vis betydning for kvaliteten af et behandlingsforløb. Således ses det, at et stort antal patientklager omhandler kommunikationen. Samtidig viser undersøgelser samstemmende, at patienterne oplever mange gavnlige effekter af en god kommunikation. Særligt har kommunikationen betydning for patienternes oplevelse af et øget fysisk, socialt og eksistentiel velvære, samt en forbedret evne til at håndtere sygdomssymptomer, herunder styrket tro på egne evner til at håndtere de udfordringer, som man oplever under sygdom.

  Videre viser forskning, at de sundhedsprofessionelles evne til at være nærværende tilstede i samtalen, har afgørende betydning for patienternes oplevelse af at blive mødt og anerkendt. Dette har ført til et øget fokus på at opøve de sundhedsprofessionelles evner og kompetencer til at være nærværende tilstede i relationen gennem bla. kommunikationstræning. Som et nyere tiltag i sundhedsvæsenet ses i tråd hermed en stigende interesse i at benytte øvelser relateret til mindfulness og campassion, som en måde at træne nærvær for derigennem at forbedre samtaler og relationer med patienter og pårørende.

  Eksisterende forskning viser ligeledes at omgivelserne på hospitaler har stor indflydelse på patienternes oplevelse af tryghed og velbefindende under en indlæggelse. Særligt har natur og naturelementer i en hospitalskontekst vist sig at have stor betydning for bla. patientens oplevelse af håb, stress og smerter, ligesom studier peger på en mulig reduktion i indlæggelsestiden. Der mangler dog stadig forskning, som belyser udbytte og betydning af naturelementer i en hospitalskontekst ift. samtaler og relationsdannelse mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

  Ovenstående fokuseres i følgende forskningsinitiativer/projekter:

  1. Kommunikationstræning relateret til eksistentielle samtaler og oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed. Der lægges særlig vægt på at udvikle, teste og forskningsmæssig evaluerer forskellige refleksions- og dialogværktøjer til at opnå forståelse, viden og færdigheder.

  2. Betydningen af natur og naturelementer samt flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk i en hospitalskontekst. Denne del af projektet har flere delprojekter som relaterer sig til: 1) eksistentielle samtaler, 2) samskabelse med patienter og pårørende, 3) Den Gode Samtale samt 4) udøvelse af omsorg og fagidentitet.

  3. Mindfulness- og compassion i en sundhedsfaglig kontekst. Initiativet realiseres gennem et ph.d.-projekt, hvor jeg er hovedvejleder.

  Tildelende organisationerRegion Syddanmarks Forskningspulje

  Emneord

  • eksistentielle samtaler
  • relationer
  • gensidig eksistentiel sårbarhed
  • refleksions- og dialogværktøjer
  • portrætter
  • patient inddragelse
  • kommunikationstræning