Personlig profil

Forskningsområde

Entrepreneurskab og innovation, især i relation til landdistrikter.

 

CV

CURRICULUM VITAE
Villy Søgaard
1.Uddannelse og beskæftigelse
2012PhD koordinator ved IME
2009-Lektor ved IME
2006-Lektor ved Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL)
2005-2006 Lektor ved Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse, SDU, Kolding.
2002-2004Forskningsprofessor ved CESFO,SDU, Kolding
2000 Medlem af bestyrelsen, Forskningsenheden for Maritim Medicin
1999Formand for Forskningsudvalget og Forskningskoordinator ved IME.
1993-Tilknyttet afdelingen for regionalforskning ved Sydjysk Universitetscenter.
1991Lektor ved Sydjysk Universitetscenter.
1991Konsulent for COWI-Consult i forbindelse med rehabiliteringen af den ungarske mejerisektor.
1990Lic. merc. i organisation ved Handelshøjskolen i København.
1984-93 Ansat ved andelsforskningen ved Sydjysk Universitetscenter
1984Pædagogikum i geografi og musik ved Riisskov Amtsgymnasium.
1984 Kandidat fra Århus Universitet med human geography som hovedfag og musikvidenskab som bifag.


2. Forskningsbaggrund
Jeg har i årenes løb beskæftiget mig med samfundsvidenskabelig forskning på en række områder:
•Organisatoriske og interorganisatoriske studier, specielt på andelsområdet
•Innovationsforskning – især på fødevareområdet
•Miljøregulering
•Landbrugsøkonomi
•Entrepreneurskab
•Økonomisk geografi
•Videnskabsteori

Gennem mine år ved andelsforskningen (1984-93) udviklede jeg en interesse for grænsefladen mellem organisation og virksomhedsøkonomi, herunder bl.a, tranaktionsomkostningsteori, principal-agent teori, mv. Min licentiatafhandling om samarbejde og konkurrence mellem andelsselskaber skærpede min interesse for specielt de interorganisatoriske aspekter af strukturprocesser som dem, der prægede andelsbevægelsen i perioden fra 1960’erne.
Fra 1988-94 var jeg involveret i innovationsstudier i fødevareindustrien og en del af det såkaldte MAPP-programmet . Hovedtemaet for denne del af min forskning var at belyse andelsejets betydning for valget af produkt- og innovationsstrategi.
Omkring midten af 1990’erne blev jeg involveret i en række studier af landmænds miljøadfærd – bl.a. en større empirisk analyse af landmænds miljøopfattelser og adfærd og et studie af, hvorledes landbrugskonsulenter påvirkede miljøadfærden).
Fra 1995-97 var jeg desuden ansvarlig for forskningsdelen af et forsknings- og udviklingsprogram i det nordvestlige Jylland mhp. at belyse mulighederne for at skabe udvikling i landdistrikter.
I forbindelse med fusionen af Sydjysk Universitetscenter og SDU i 1998 blev jeg en del af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME). Jeg blev snart involveret i et EU-finansieret projekt om Policy Influences on Technology for Agriculture – det såkaldte PITA projekt. Projektet forblev desværre relativt beskrivende, men dets centrale problemstilling – koblingen mellem offentlig regulering og teknologiudvikling – forekom mig dengang (og forekommer mig stadig) at være helt afgørende i relation til miljøreguleringen. Dette tema spillede også en helt central rolle i antologien Miljøet og Økonomien, som udkom i 2004.
I efteråret 2002 forlod jeg IME til fordel for et forskningsprofessorat ved CESFO i Kolding. Af helbredsmæssige årsager opgav jeg professoratet, men fik mulighed for gennem 2005 at fortsætte ved instituttet i en lektorstilling. Ansættelsen i Kolding bragte mig ind i det såkaldte ESU netværk .
I forbindelse med oprettelsen af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter søgte jeg en lektorstilling ved det nye institut, hvilket gav mig mulighed for at genoptage min interesse for den økonomiske geografi. Dette er konkret kommet til udtryk i publikationer om bl.a. byhierarkiets udvikling i Danmark. I 2011 vendte jeg tilbage til det daværende IME (før fusionen mellem IME og IFUL) og har i den forbindelse genoptaget min interesse for samspillet mellem offentlig regulering og teknologisk udvikling.
Mere specifikt har jeg interesseret mig for energisektoren og de fremtidsforventninger, som ligger bag energivirksomheders langsigtede strategier. Dette felt er det min hensigt at gå mere i dybden med i kommende studier.

Undervisning
Jeg har pædagogikum fra Riisskov Amtsgymnasium (1984) og har i årenes løb undervist i en række fag og emner (andelsorganisering, mikroøkonomi, entrepreneurskab, strategi, innovation management og – ikke mindst i de senere år – videnskabsteori).

Øvrige aktiviteter
Jeg har en del erfaring som PhD vejleder. Jeg har desuden været forskningskoordinator ved IME og hovedansvarlig for udviklingen af instituttets forskningsprofil efter dets dannelse omkring årtusindskiftet. I årenes løb har jeg deltaget i adskillige bedømmelseskomiteer og fungerer i dag som PhD koordinator ved Instituttet.