Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Post doc projekt: (aktivt, inkluderer aktuelt patienter, aug 2021)

A NEw MOdel of individualised and patient-centred follow-up for women with gynecological cancer (the NEMO study) – protocol and rationale of a randomised clinical trial

Formål

I 2014 udgav Sundhedsstyrelsen et nyt opfølgningsprogram for kvinder med kræft i underlivet. Baggrunden for dette var, at studier viste, at faste kontroller ikke øgede gynækologiske patienternes overlevelse, men derimod var forbundet med bekymringer i perioden op til de enkelte kontrolbesøg. Der var således ikke belæg for at følge alle patienter med faste intervaller i op til 5 år, som man havde gjort hidtil. I det nye program blev i stedet anbefalet, at opfølgningen blev individuelt tilrettelagt, baseret på den enkelte patients ressourcer og behov. Man lagde vægt på oplæring i at reagere på såkaldte alarmsymptomer, styrkelse af patienternes egenomsorg og åben adgang til lægeundersøgelse ved behov. Det nye opfølgningsprogram blev imidlertid indført uden først at være testet på patienter, og dermed uden sikker viden om dets fordele og ulemper. Endvidere var anbefalingerne brede, og blev derfor indført i forskellige udformninger rundt om i landet, uden et ensartet eller specifikt fokus på styrkelse af egenomsorg.

 

Formålet med dette projekt er, at teste det nye lægestyrede opfølgningsprogram overfor en udvidet model, der varetages af specialuddannede sygeplejersker, og hvor det primære formål er, at styrke patienternes egenomsorgsevne, bl.a. via grundig information om kroppens signaler og betydningen af disse, samt om hvordan senfølger håndteres.

 

Metode

Kvinder der er opereret for kræft i livmoderen eller livmoderhalsen på Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og ikke skal modtage efterbehandling, er over 18 år og kan læse og skrive dansk, kan deltage i studiet. De kvinder der samtykker til at deltage, fordeles ved lodtrækning til enten opfølgning ved læge (kontrolgruppe) eller sygeplejerske (interventionsgruppe).

4 måneder efter operationen ses alle patienter til en lægeundersøgelse og samtale på sygehuset. Hvis der ikke er tegn på sygdom, kan patienten deltage i studiet, og de fortsætter i den gruppe, de var fordelt til ved lodtrækningen.

Patienterne i den sygeplejerskestyrede model følges af specialuddannede projektsygeplejersker hvor patienterne efter individuel aftale kontaktes telefonisk. Intervallet mellem kontakterne aftales fra gang til gang ud fra en løbende og udvidet behovsvurdering. Disse kontakter vil via et webbaseret spørgeskema fokusere på opsporing af tilbagefald samt håndtering af forskellige følger efter sygdommen eller behandlingen, herunder inddragelse og optimal udnyttelse af netværk, tilbud i lokalområdet og egen læge. Derudover vil der fokuseres på identifikation af psykiske, sociale, eksistentielle og arbejdsmæssige konsekvenser af kræftsygdommen, samt afklaring af behov for yderligere hjælp og støtte til håndtering af disse. Patienterne udfylder løbende elektroniske spørgeskemaer og svarene præsenteres grafisk for kvinden og sygeplejersken, som derved kan målrette samtalen til de områder, hvor kvinden oplever problemer.

Et kerneelement i den sygeplejerskestyrede model er styrkelse af kvindens egenomsorgsevne (empowerment) for derved at hjælpe hende til selv at kunne håndtere de konsekvenser og udfordringer, livet efter kræft medfører.

Patienter i kontrolgruppen følger et lægestyret opfølgningsprogram, hvor patienterne ses ved fremmøde mhp klinisk undersøgelse i ambulatoriet. Intervallet mellem kontakterne fastlægges fra gang til gang i samråd mellem læge og patient, og ud fra en løbende behovsvurdering, der udføres i overensstemmelse med de nye retningslinjer.

Hypotesen er, at et individuelt tilrettelagt og behovsstyret opfølgningsforløb i sygeplejerskeregi for kvinder med gynækologisk kræft, vil have en positiv effekt på kvindernes egenomsorgsevne (empowerment), frygt for tilbagefald, grad af psykologisk belastning, livskvalitet, tilfredshed med opfølgningsforløbet samt oplevelse af kontinuitet og patientinddragelse, sammenlignet med resultater for kvinder, der har fulgt et lægestyret opfølgningsprogram med fremmøde i ambulatoriet. Endvidere er hypotesen, at man ved sygeplejerskestyret, telefonisk opfølgning, kan reducere antallet at ambulatoriekontakter og dermed både afdelingens og patienternes ressourceforbrug væsentligt.

Til at undersøge om den ene model er bedre end den anden, udfylder patienterne i begge grupper spørgeskemaer 4, 12, 24 og 36 måneder efter deres operation. Desuden opgøres antallet af kontakter til afdelingen i de to grupper, mhp at vurdere ressourceforbruget.

Resultaterne fra undersøgelsen forventes at få betydning for planlægningen af opfølgningsforløb for gynækologiske kræftpatienter i fremtiden, forhåbentlig i form af mere målrettede og relevante tilbud, der drager optimal omsorg for hver enkelt patient og støtter hende i at tage vare på sit liv efter kræftsygdommen. Endvidere forventes det at medføre, at tilgængelige ressourcer kan fordeles mere hensigtsmæssigt og målrettes de patienter, der er fysisk, psykisk eller socialt mest udsatte.

PhD Projekt: (afsluttet, PhD forsvaret august 2013)

Kræftpatienters rehabilitering i et sammenhængende sundhedsvæsen, et randomiseret, kontrolleret studie

Dette ph.d.-projekt er opstået som følge af det øgede fokus på vigtigheden af en individuelt
tilrettelagt rehabilitering, der imødekommer såvel fysiske, psykiske, sociale og arbejdsrelaterede
problemstillinger, der måtte opstå som følge af kræftsygdommen, samt at rehabiliteringsforløbet
starter allerede ved diagnosetidspunktet og fortsætter længe efter behandlingen er afsluttet. På
denne baggrund har vi valgt at afprøve, om egen læge kan fungere som koordinator og ansvarlig
for, at rehabiliteringsbehovene bliver opfyldt, på tværs af specialer og uanset hvor i forløbet
patienten måtte befinde sig.

Projektet vil belyse, om en tostrenget intervention, med fokus på den praktiserende læges
rolle for kræftpatienters rehabiliteringsforløb, kan forbedre patienternes helbredsrelaterede
livskvalitet. Interventionen består af hhv. en målrettet indsats for at optimere kommunikationen fra
sygehus til almen praksis, vedrørende kræftpatienters behov for rehabilitering, samt en direkte
opfordring til patientens egen læge til at være proaktiv i forhold til at imødekomme og afhjælpe de
forskellige rehabiliteringsbehov.
Udover effekten på patienternes livskvalitet vil interventionens effekt på antal sygedage, egen
læges adfærd samt patienternes tilfredshed med den rehabilitering, de tilbydes, endvidere blive
belyst.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU og Vejle
Sygehus og er finansieret af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden, Kræftens Bekæmpelse samt
Region Syddanmark.

CV

Uddannelse:

Maj 2019   Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Maj 2009   Norsk autorisation som læge

Okt 2006  Tilladelse til selvstændigt virke som læge

Jan 2004  Lægevidenskabelig kandidat (cand.med) fra Syddansk Universitet

Ansættelser:

2021 April-nu: Klinisk Lektor, Forskningsenhed for gynækologi og Obstetrik, Syddansk Universitet (aktuelle)

2019 Oktober- nu: Afdelingslæge i gyn-onkologisk team, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH (aktuelle)

2019 Maj-september: Afdelingslæge i obstetrisk team, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH

2019-nu: Forskningsansættelse (20%) ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH (aktuelle)       

2016-2019: Post doc ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet

2014-2019: Hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik, OUH Odense og Svendborg samt Kolding Sygehus

2014: Vikariat i obstetrisk team, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH (2 måneders ansættelse)

2014: Introduktionsstilling i klinisk onkologi, Onkologisk Afdeling, OUH (2 måneders ansættelse)

2013-2014: Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik, OUH Svendborg Sygehus

2009 - 2013: Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis , IST, SDU

2009: Lægevikar (3 mdr.) for alment praktiserende læge og vagtlæge i Odda Kommune, Norge
2006 - 2009: Forskningsassistent ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense
2004 - 2006: Reservelæge, herunder turnus
2003 - 2003: Lægevikariat på Svendborg Sygehus på Ortopædkirurgisk afd. og på Medicinsk afd.

Anden aktivitet:

2013-nu (afbrudt af ansættelse i Kolding): Uddannelseskoordinerende yngre læge på Gynækologisk Obststrisk Afdeling, OUH


Undervisningserfaring:

Gynækologi og obstetrik på medicinstudiet (K8 og K9 samt fantomtræning)

Rehabilitering på medicinstudiet
Kommunikation på medicinstudiet
Klinisk diagnostik, onkologi på Idræt og & Biomekanik

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller