Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Uddannelse
Lægevidenskabelig kandidateksamen, Aarhus Universitet, 1983.
Speciallægeanerkendelse i intern medicin i 1998 og hæmatologi i 1999.

Akademiske grader, udnævnelser og ansættelser
2006, erhvervet den medicinske doktorgrad ved Aarhus Universitet ved afhandlingen: ”The bone disease in multiple myeloma: Pathophysiologic, clinical and prognostic aspects”.

1993 – 1994 Forskningsstipendiat, Klinisk Institut, Aarhus Universitet
2000 – 2004 Klinisk Lektor i intern medicin, Klinisk Institut, Aarhus Universitet
2006 – 2010 Klinisk lektor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet
2007 Forskningsleder, den hæmatologiske forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
2010 Klinisk professor i hæmatologi, Syddansk Universitet

Kliniske ansættelser
1983 – 1991 Reservelæge og 1. reservelæge ved Aarhus Universitetshospital og Aalborg Sygehus
1992 – 1996 1. reservelæge ved Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
1997 – 2002 Afdelingslæge ved Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
2002 – 2003 Afdelingslæge ved Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet, København
2004 - Specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afd. X, Odense Universitetshospital

Relevante tillidsposter og udnævnelser
Formand, Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG)
Medlem af bestyrelsen, Dansk Hæmatologisk Fælles DMCG (hæmDMCG)
Regional koordinator, Nordisk Myelomatose Studie Gruppe, NMSG, for Region Syddanmark
Medlem af Dansk Hæmatologisk Selskabs Knoglemarvstransplantationsudvalg
Medlem af International Myeloma Working Group (IMWG)

 

UNDERVISNINGSPORTFOLIO SDU 2015

1. Formel pædagogisk uddannelse


Undervisningsseminar for kliniske lektorer. Kursusledelse: Christopher Bulstrode & Victoria Hunt, Oxford, England. Arrangør: Enhed for Medicinsk Uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Odder, 21.-22. august, 2000.

Kursus for Vejledere. Arrangør: Videreuddannelsesudvalget og Afdeling for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, Århus Amt, 6.-8. marts, 2002.


2. Uddannelsesadministrative opgaver


Fra og med september 2007 modulansvarlig for modul ”sygdomme i blod og bloddannede organer” (K4) på 7. semester (6 ECTS point) og for ”ugekurset” i hæmatologi på 12./13. semester.

Fra 2008 været i Styregruppen for MMI-projektet ved det medicinske fakultet med planlægning og gennemførelse af optagelseseksamen for kvote 2 studerende ved medicinstudiet, Syddansk Universitet.

Koordination og planlægning af klinikopholdsforløb for medicinstuderende ved hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital, fra september 2007-april 2010.

Delkursusleder af hæmatologisk speciallægekursus i ”myelomatose og andre M-komponent sygdomme, medullært tværsnit og introduktion til strålebehandling, fra 2012.

Kursusleder for PhD-kursus ”fra videnskabelig idé til ny targetteret behandling”, marts 2013.

Bestyrelsesmedlem i Forskeruddannnelseprogrammet i ”Hæmatologi og Onkologi” ved Syddansk Universitet, fra 2011.

Formand for Dansk Hæmatologisk Forskerskole netværk (DHF), fra 2012.

 

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

Undervisning:

Prægraduat undervisning ved medicinske fakulteter og andre universitære uddannelser:


Timelærer ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet, fra 1995 til 2000, indenfor intern medicin, med funktion via mine samtidige ansættelser ved medicinsk-kardiologisk og medicinsk-hæmatologisk afdeling, Århus Sygehus. Konfrontationstimer fra 1995-2000 indbefattende holdøvelser i klinisk undersøgelsesteknik (”bedsideundervisning” og klinisk færdighedslaboratorium), holdundervisning i teoretisk sygdomslære, holdundervisning i eksaminatoriske klinikker, i alt 150 timer.

Klinisk lektor i intern medicin (sats B lektorat), Klinisk Institut, Aarhus Universitet, fra 1. februar 2000 til 30. april 2004, indhold som ovenfor, præstationstimer ca 120 timer per år, sv.t. i alt ca 350 timer.

Klinisk lektor (sats B lektorat) ved Forskningsenheden for Hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, fra februar 2006 til marts 2010.med undervisningsmæssig hovedfunktion ved blokke på kandidatuddannelsen i medicin, Indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde, ”eksaminatoriske klinikker” ved 7. og 12./13. semester, kliniske konferencer, samt undervisning af medicinstuderende i klinikophold ved hæmatologisk afdeling. Undervisningstimer ca. 150 timer per år.

Klinisk professor ved Forskningsenheden for Hæmatologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet fra april 2010 med undervisningsmæssig hovedfunktion ved blokke på kandidatuddannelsen i medicin. Indbefattet undervisning ved forelæsninger, holdundervisning, moderator ved gruppearbejde. Undervisningstimer ca. 150 timer per år.

Modulkoordinator og underviser på K4 ”sygdomme i blod og bloddannende organer” fra og med 2007. ECTS point 6. Modulevaluering forårssemesteret 2014: I hvilken grad kan du erklære dig enig i følgende udsagn? - Jeg har fået viden, færdigheder og kompetencer som er brugbare for mit videre studie og min kommende profession: helt enig: 50,8 %; enig: 41,3 %.

Undervisning ved uddannelsen i Klinisk Farmaci, SDU, fra 2008, 1-2 forelæsningstimer årligt.

Postgraduat undervisning:

Som uddannelseslæge/speciallæge deltaget i postgraduat undervisning af yngre læger fra 1994 indenfor intern medicin/kardiologi/hæmatologi ved forelæsninger/symposier/temadage/kollokvier.

Fra 2005 deltaget som underviser ved speciallægeuddannelsen i hæmatologi ved de specialespecifikke kurser.

Andet:

Tværfaglig undervisning af sygeplejepersonale, bioanalytikere, og fysioterapeuter.

Foredragsholder/underviser ved adskillige møder og konferencer under Dansk Myelomatose Forening, den danske patientforening for myelomatose patienter.

Eksamen:

Ansvarlig for skriftlig MC eksamen i modul ”sygdomme i blod og bloddannende organer ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2007.

Ansvarlig for OSCE-eksamen (embedseksamen) i hæmatologi ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet, fra 2007.

Deltaget som opgaveansvarlig for talrige mundtlige og skriftlige opgaver i hæmatologi ved embedseksamen (OSCE-eksamen), ved det medicinske fakultet, Syddansk Universitet fra 2005.

Vejledning:

Medicinstuderende:

Stud.med. Camilla Engelbøl, 2007: ”Prognostiske faktorer ved myelomatose”, resultat 10 (gl. karakterskala) 

Stud. med. Lynge Munch, 2008: ”Proteasomhæmning ved myelomatose”, resultat 12 (ny skala)

Stud. med. Helena Árnadóttir, 2009: ”PET-CT ved myelomatose og solitært plasmocytom,
fremtidens guld standard?”, resultat 10 (ny skala)

Stud. med. Martin Bruno Pedersen, 2009: ”Bisfosfonat associeret osteonekrose af kæben ved myelomatose” , resultat 12 (ny skala).

Stud.med. Uffe Klausen, 2013: ”Evaluering af FDG-PET/CT´s rolle ved identifikation af knoglelæsioner ved myelomatose og for prædiktion af symptomatiske knogleevents”, resultat 12

Stud. Med. Caroline Bramstang, 2013: ”Evaluering af FDG-PET/CT´s rolle ved identifikation af knoglelæsioner ved myelomatose og for prædiktion af symptomatiske knogleevents”. Resultat 12.

Yngre læger og PhD-vejledning: 

Charlotte Ulrikka Rask, hæmatologisk afdeling, Århus Sygehus. Studier af HHV-8 og patogenesen ved myelomatose. 
Medvejleder for PhD-studerende, læge Jacob Haaber Christensen, ”Investigation of the biological processes causing bone destruction and the prognostic importance of these in multiple myeloma. Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Forsvaret 2008.
Medvejleder for PhD-studerende, læge Thomas Lund, ”Bone Markers in Multiple Myeloma”, forsvaret 2009.Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Hovedvejleder for PhD- studerende, læge Charlotte Toft Hansen, ”Evaluation of serum free light kappa/lambda chain in multiple myeloma and other plasma cell dyscrasia”, forsvaret juni 2014. Klinisk Institut, Forskningsenheden for hæmatologi ; Syddansk Universitet.

Hovedvejleder for PhD- studerende, læge Ida Bruun Kristensen, ”Osteoblast and osteoclast regulatory genes in myeloma bone disease”, forsvaret maj 2014. Klinisk Institut, Forskningsenheden for hæmatologi ; Syddansk Universitet.
Projektvejleder for PhD-studerende, læge Niels Frost Andersen, ”Angiogenese ved myelomatose”, periode 2008-2015 (kombinationsstilling), Klinisk Institut, Hæmatologisk Forsknings Enhed, Aarhus Universitetshospital.

Hovedvejleder for PhD-studerende, læge Brian Østergaard,”Functional imaging in multiple myeloma”, periode 2013-2016, Klinisk Institut, Forskningsenheden for hæmatologi ; Syddansk Universitet.
Medvejler for PhD-studerende, adjunkt Margrethe Langer Bro, ”Musik og Kræft”, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Hovedvejleder for Phd-studerende, cand. scient. san Rikke Faebo Larsen, ”Early initiated individualized physical training in newly diagnosed multiple myeloma”, Klinisk Institut, Forskningsenheden for hæmatologi ; Syddansk Universitet.

 

 4. Metoder, materialer og redskaber


Katedrale forelæsninger, eksaminatoriske klinikker, case-baseret undervisning for større og mindre hold, moderation af gruppearbejde, praktisk undervisning i færdighedslaboratorium, bedside undervisning.

Interviews og interaktive midler, herunder anvendelse af ”click-afstemning”.

Webbaseret undervisning, interaktive workshops.

Medvirket i udfærdigelsen af instruktionsvideo i håndtering af cytostatika ved Radiumstationen, Århus Kommunehospital, 1985

Forfatter og konsulent ved udfærdigelse af patientinformationer og patienthåndbog for Dansk Myelomatose Forening, 1999-2014

Udfærdiget kapitler om hæmatologi til lærebøger i intern medicin, dels
”Medicin”, 1. udgave 2012 og
”Basisbogen i Medicin og Kirurgi”, 5. udgave 2012.

 

5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

Fra 2008 deltaget i workshops, opgaveudfærdigelse, og planlægning og gennemførelse af optagelseseksamen/interviews for kvote 2 ansøgere ved medicinstudiet, Syddansk Universitet (MMI-projektet).

Forskningsområde

Sygdommen myelomatose (knoglemarsvkræft) inkluderende alle aspekter fra sygdomsbiologi til behandling. I særlig grad knoglesygdommen, som ses ved myelomatose.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Niels Abildgaard er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller