Maria Bonner

Dr.phil.

 • Alsion 2

  6400 Sønderborg

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsområde

Jeg har beskæftiget mig med en række sprog (germanske, romanske, slaviske og nogle andre) og  på den ene side altid været fascineret af strukturelle forskelle mellem sprog og på den anden side af de forskellige præferencer for hvordan man bruger sproget (tekststilistik). Dette har ført mig til at jeg gerne tager kontrastive iagttagleser som udgangspunkt. Det kan være forskelle mellem tysk og de nordiske sprog eller mellem den tyske standardvarietet og regionale varieteter eller forskelle mellem sprogbruget før og nu (historisk pragmatik). Som praksisorienteret forskningsfelt er det udtaleundervisningens metodik som beskæftiger mig aktuelt. Den traditionelle udtaleundervisning tager for lidt højde for, at udtale ikke er en systemegenskab men et performansfænomen. At lære udtale i et fremmedsprog som voksen forudsætter en del kognitiv viden om sprogsystemet, men bygger i endnu højere grad på motorisk kunnen, dvs. udtaleorganernes velkoordinerede bevægelser. Her interesserer jeg mig p.t. for metoder som systematisk træner bevidsthed om habituelle bevægelsesmønstre (Feldenkrais) og derved åbner op for muligheden at ændre vante bevægelsesmønstre.

 

Undervisnings-CV

 • Universität des Saarlandes 1977-1986: Undervisning og selvstændig udvikling af det faglige indhold i fagene og eksamensformer inden for nordisk/germansk filologi (fokus historisk grammatik og kontrastiv grammatik), fonetik/sprogvidenskab (fokus på tysk fonetik i teori og praksis, sproglaboratorium, lytte- og transskriptionsøvelser, tyske dialekter), fransk (fokus på semantik og pragmatik; reklameanalyse; læreværksanalyse; kommunikationsanalyse.
 • Háskóli Íslands, Reykjavík 1987-1992: Undervisning og selvstændig udvikling af curriculum, faglig indhold og eksamensformer i tysk med fokus påmundtlig og skriftlig sprogfærdighed, oversættelse, stilistik, kontrastiv lingvistik, fonetik og fonologi, udtaletræning (også i sproglaboratorium), forskellige aspekter af kultur og samfund, pragmatik, sociolingvistik, tyskundervisningens metodik og didaktik.
 • Universität Bayreuth 1993-1994 valgfag inden for studiet i tysk/germansk lingvistik, selvstændigt ansvar for det faglige indhold samt eksamination med fokus på oldislandsk og  typologisk overblik over de moderne nordiske sprog
 • University of Minnesota, Minneapolis 1994-1995: undervisning for undergraduates i ‚Scandinavian Studies’ og graduate students i germansk filologi; selvstændigt ansvar for udvikling af det faglige indhold og eksamination, med fokus på svensk litterært sprog; dansk litterært sprog; nordisk sproghistorie; oversættelsesteori.
 • Luleå tekniska universitet 1995-2000 færdighedsorienterede kurser inden for det svenske tyskstudium; selvstændigt ansvar for alle fag. Fokus på skriftlig og mundtlig sprogfærdighed, oversættelse, kultur og samfund, tysk sproghistorie, tysk lingvistik, udtale, grammatikundervisningens metodik, tysk for ikke-germanister, bl.a. ingeniører.
 • Syddansk Universitet 2000-: undervisning inden for bachelor- og kandidatuddannelsen i sproglig og kulturel uformidling, selvstændig udvikling af fag med fokus på fagsproglig kommunikation tysk; anvendt grammatik tysk; oversættelse i teori og praksis; anvendt sprogvidenskab; dansk fonetik; tysk fonetik; læringsteori, norm og variation. Undervisning på tysk-studierne i Odense (IVK, negot, tysk) i tekstproduktion, sproghistorie samt norm og sprogbrug

 

Vejledning

 • vejledning af både semesterprojekter og bachelorprojekter, praktikforløb samt kandidatspecialer i Tyskland, Island, Sverige, USA og ved SDU
 • medvejleder og opponent ved ph.d.-forløb ved University of Minnesota, Minneapolis (Arsena Ianeva, Karen Lybeck).
 • vejleder ved ph.d.-forløb ved SDU (Birgit Hoffmann, Irene Simonsen)
 • vejleder i flere adjunktpædagogikumsforløb ved SDU

Undervisnings- og uddannelsesudvikling

 • nyudvikling af kurser i alle uddannelsesinstitutioner, hvor jeg har undervist
 • nyudvikling af coaching-forløb for undervisere i sprogkurser ved University og Minnesota, Minneapolis
 • nyudvikling af et nyt studium for lærerstuderende i tysk ved Luleå tekniska universitet
 • udviklingen af kurser for studerende fra andre fagområder fx ingeniører ved Luleå tekniska universitet
 • nyudvikling af kursusudbud til videreuddannelse af tysklærer ved Luleå tekniska universitet.
 • revideringer af studieordningen med tilhørende fagudvikling på BA i sproglig og kulturel formidling og cand.ling.merc.
 • ny- og videreudvikling af fx nye fag i tekstproduktion, udtale af dansk og tysk, norm og variation samt læsning af akademiske tekster
 • gennemført eller været medarrangør for forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter for undervisere
 • været oplægsholder eller gæsteforelæser og coaching for sproglærer (tysk som fremmedsprog, udtaleundervisning)

 

Studieadministrative opgaver

 • medlem af det centrale studienævn for universitetet ved Universität des Saarlandes
 • medlem i fagråd tysk og nordiske sprog ved Háskóli Íslands
 • fagansvarlig  for tysk ved Luleå tekniska universitet
 • studieleder for de Grænseoverskridende Studier ved SDU, studienævnsformand og koordinator for samarbejdet med universitetet i Flensborg (2000-2007)
 • medlem i Studienævnet for de Grænseoverskridende studier (2007-2017)

 

Formel og uformel pædagogisk uddannelse

 • pædagogiske fag i studiet
 • deltagelse i forskellige kompetenceudviklingstilbud for undervisere, bl.a. ved Goethe-Institut i Island, University of Minnesota, Minneapolis og SDU
 • deltagelse i vejlederkursus for ph.d.-vejleder
 • deltagelse i aktiviteter arrangeret af Dansk Universitetspædagogisk netværk
 • fireårigt forløb om somatisk læring (Feldenkrais practicioner, afsluttet 2012)
 • jævnligt i sparring med kolleger om undervisningsformer og metodiske spørgsmål
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.