Katrin Hjort

dr.phil., dr.phil.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

CV februar 2013
KATRIN HJORT

Professor i pædagogik og uddannelsesforskning
Mag. art. et cand. mag.

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Syddansk Universitet

Professor i pædagogik og uddannelsesforskning, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Forskningsleder: Forskningsprogrammet for Profession, Organisation og Ledelse (POL), SDU
Forskningsområde: Modernisering, professionalisering og demokratisering i de nordiske velfærdsstater. Teoretiske og analytiske perspektiver: Diskursanalyse, kritisk teori, poststrukturalistisk affektforskning. Kvalitativ metode, hermeneutik.

Seneste ansættelser:
• Professor i Pædagogik og Uddannelsesforskning, IFPR, SDU 1.11. 2009-
• Gæsteprofessor i Pedagogik ved Department of Behavioural Science, Kristiansstad University, Sweden 2007-2009
• Lektor i professionalisering på Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2005-2009
• Lektor i uddannelsesforskning, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 1996-2005

Seneste tillidshverv:
• Medlem af ph.d. rådet for tildeling af støtte til ph.d. projekter i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler. Repræsentant for Danske Universiteter. 2011-
• Fagfællebedømmelse for Finlands forskningsråd for Humaniora og Samfundsvidenskab 2011
• Fagfællebedømmelse for NOP-HS Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tekster 2010, 2011
• Medlem af det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation, FKK repræsenter faggruppen pædagogik. 2007-2013
• Formand for NoS-HS, Nordisk Råds Programkomite for forskningsbevillinger og forskningsnetværksbevillinger til Samfundsvidenskab og Humaniora 2008 og 2009
• Fagfællebedømmelser for Norges Forskningsråd 2009.
• Medlem af fagfællepanelet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i institutioner for de 0-6 årige 2008 og 2009

Seneste forskning:
• Forskningsledelse på projekt ”Etik, velfærd og profession” i forskningsprogrammet ”Politik, Organisation og Ledelse, POL,SDU
• Følgeforskning i projektet ”Velfærdsledelse”, et udviklingsprojekt finansieret af Finansministeriet v. rektorerne Jens Boe Nielsen og Karl Henrik Jørgensen 2012-13
• Forskningsledelse på projektet ”Pædagogisk Ledelse” i forskningsprogrammet POL, SDU
• Forskning i Drengeprojektet – rekruttering og fastholdelse af drenge i ungdomsuddannelserne. 2011 Konsulentarbejde som del af uddannelsesaftalen i Region Syddanmark. I samarbejde med Odense Katedralskole og Schultz-Information.
• Gæsteforsker i projektet Personal Development and Socio-cultural Change” at Centre for Advanced Study at University of Oslo 2010-2011. Finansieret af Norges Forskningsråd, Grundforskningsmidler
• Forskning i forskningsprojektet; Styring gennem lederskab i samarbejde med CBC, FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring efter NPM m. fl. Finansieret af Finansministeriet 2010-2013
• Forskning i forskningsprojektet: ”Pædagoguddannelsens betydning for udvikling af Professionsidentitet” i samarbejde med Professionshøjskolen VIAUC 2010-2013. Finansieret af BUPL
• Forskningsleder i forskningstemaet ”Arbete i Skolan”, Kristianstad University 2007-2009
• Forskningsleder i forskningsprojektet ”Dokumentation og Evaluering i Daginstitutionerne – mellem forvaltning og pædagogik” i samarbejde med Peter Ø. Andersen, Københavns Universitet 2007-2008. Finansieret af BUPL
• Forskningsleder i forskningsprojektet ”Gymnasiereform 2005 – professionalisering af ledelse, lærere og elever?”, et tværuniversitært forskningsprojekt i samarbejde mellem DPU, RUC og SDU. Finansieret af det tidligere Statens Humanistiske Forskningsråd/ SHF 2005-2008
• Forskning i forskningsprojektet” Et multi-teoretisk perspektiv på kompetenceudvikling blandt kontoransatte i Staten”, Roskilde Universitet, Finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd 2003-2006.

Erfaringer med forskeruddannelse:
• Forskeruddannelseskursus: ”Proces og Produkt i afhandlingsarbejdet”. Det humanistiske fakultet, SDU 2012/2013
• Forskeruddannelseskursus: ”Forskning i unge og ungdomsuddannelser”. SDU/DPU-AU efterår 2011
• Forskeruddannelseskursus: ”Proceskursus – ph.d. afhandlingens design og proces”, SDU 2010 og 2011
• Research Training Course: Sociology of Education. University of Iceland 2010. Finansieret af Nordisk Ministerråd
• Forskeruddannelseskursus: ”Evidens og Epistemologi- metodologiske udfordringer til professionsforskningen”. DPU/SDU forår 2010, 2011 og 2012
• Forskeruddannelsesprogrammet i Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet 2008- Kursusafholdelse og ph.d. vejledledning
• Forskerskolen i uddannelsesforskning, DPU 2005-2009 Kursusafholdelse og ph.d vejledning
• University of Wroclaw, Polen 2004 Ph.d. kursus i kvalitativ metode
• Forskerskolen i Livslang Læring, RUC 2001-2005 Kursusafholdelse og ph.d. vejledning

Nationalt, nordisk og internationalt netværkssamarbejde:
• Nordisk netværk for forskning i professioner og professionalisme”. 2012-
• Transnational Tendencies and Nordic School Development, Netværksbevilling fra Nordisk Råd 2009-2012
• Leder af ”Netværk for Forskning i Professioner og Professionsuddannelser” omfattende professionsforskningsmiljøerne i Danmark (Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet). Finansieret af SHF. 2002-2004
• NFPF (Nordisk Forum for Pædagogisk forskning) Netværk ”Lärares Professionelle Liv”
• ESREA (European Society for Research into Education of Adults)
• EARLY (National Association for Education of Young Children)
Siig 11 “Research on Teaching and Teacher education”
• PSA-International (The International Research Group for Psycho-Societal Analyses)

Tidligere ansættelser:
• SPRØK, Institut for Interkulturel kommunikation, Handelshøjskolen i København, adjunkt 1990-1996
• VUC Nattergalevej, Københavns Kommune, adjunkt i dansk og psykologi 1985-1990
• Statens Humanistiske Forskningsråd: Forskningsstipendiat 1 ½ år 1983-85
• Haslev Gymnasium, gymnasiepædagogikum, forår 83
• Viborg Børnehaveseminarium, adjunktvikar 1980/81
• Nordisk Institut og Tværfag, Århus Universitet, undervisningsassistent, kandidatstipendiat og adjunktvikar 1974-1983

Uddannelse:
• Examineret Gestaltterapeut, Jysk Institut for Krop- og Gestaltterapi,Bjødstrup, 1988
• Exam. Art. i Psykologi, Ålborg Universitet, 1983
• Mag. art. i Nordisk Sprog og Litteratur, Nordisk Institut Århus Universitet 1980

Publikationer 2005-2012 (Udvalgt af 120 numre fra 1973-2012) Fed = Monografi Redaktion = understregn.
Peer reviewed:
• Hjort, K: (2013): ”Ny Nordisk Skole – fællestræk, forskelle og fremtidige dilemmaer” i Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1:13 februar s. 6-16

• Hjort, Katrin & Marianne Abrahamsen (2012):”Domain Building or Risk Taking” in Journal of Public Administration and Governance, Vol.2, No.3 pp. 134-146
• Hjort K. & P.H. Raae (2012a):” Strategic Self-Mangement - Danish gymnasium management between playing solo and showing solidarity” in Journal of Public Administration and Governance , Vol. 1, Nr. 2, 2011, s. 186-2012.
• Hjort, Katrin & Peter Henrik Raae (2010): “Fra frigørelse til fastholdelse – om den kritiske pædagogiks forandrede rolle i gymnasiet” in Dansk Pædagogisk Tidsskrift
• Hjort, Katrin (2010): “Non Sense – Danish Upper Secondary School Reform 2005” in International Journal of Education no. 10 July 2010
• Hjort, Katrin (2009): “Competence Development in the Public Sector: Development, or dismantling of Professionalism?” in Knud Illeris ed.: International perspectives on Competence Development: Developing Skills and Capabilities. Routledge 112-124
• Hjort, Katrin (2009):”Uddannelsesforskningen mellem kritik og etik” in Dansk pædagogisk tidsskrift. 2009 vol. 3.
• Hjort, Katrin (2008): “What’s new, Doc? – old tensions or new knowledge on professions and organisations”? in Aili & Nilsson (ed): In tension between professions and organisations. Stockholm: Nordic Academic Press
• Hjort, Katrin (2006 )” De-demokratization in Denmark? – the intertwining of international educational strategies and Danish educational policy” in Moos (ed.): European Educational Research Journal EERA www.wwwords.co.ik
• Hjort, K (2006g):”The Discourse on Competence Development” in Nordisk Pedagogik Vol. 26. pp 333-345 ISSN 0901-8050
• Hjort, Katrin (2006 b): ”Evidens – hvorfor er det så indlysende?” in Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2-06, p. 54-64

Not peer reviewed: (bold = monografi)

• Hjort, K.(2013):”Fra etisk engagement til etisk refleksion? – analyse af en læreproces” i Rothuizen et al. : Pædagoguddannelsens betydning for dannelsen af en professionsidentitet
• Hjort, K: (2012 1): Det affektive arbejde – nye vilkår for velfærd. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
• Hjort, K, (2012b):” Til dem, der har … om strategi og spin” i Hjort, Raae & Qvortrup (ed.) : Det styrer for vildt – om paradokser i styring af pædagogik, Århus: Klim
• Hjort, K. & P.H. Raae (2012b ): ”Mellem solospil og solidaritet – om strategisk selvstyre” i Hjort, Raae & Qvortrup (ed.) : Det styrer for vildt – om paradokser i styring af pædagogik, Århus: Klim
• Hjort, K. (2011):”Professionalisering af Professionsforskningen – hvad blev der er modus 2?” in Johansen M. B. & S. Gytz Olesen (ed.):Professionernes sociologi og vidensgrundlag. Århus: ViaSystime pp.118-142
• Hjort, K. (2010): ”Om velfærdsstatens forandringer og pædagogers professionsetik” in Aabro (ed): Pædagogers Etik, Kbh.; BUPL pp.10-20
• Aili, C. & K.Hjort (2010): "Prioriteringskompetens - konkurrerande välfärdsprincipper och nya krav på lärarprofessionen" in Brante & Hjort (ed): Dilemman i skolan - aktuelle utmaninger och professionella omställingar, Kristianstad: Kristianstad University Press
• Abrahamsen, Marianne & Katrin Hjort (2010) ”Domænebyggere og Chanceryttere”” in Gymnasieskolen nr. 21 02.12.2010:
• Hjort, Katrin & Peter Henrik Raae (2010): ”Fra AT til SR – om demokratiske forskydninger i den forhandlede styring af gymnasiet” UNPUBLISHED
• Hjort, Katrin (2010): ”Hvorfor al den snak om etik?” in Chr. Aabroe (ed.): Pædagogers Professionsetik, Kbh.: BUPLs forlag
• Hjort, Katrin (2010): ”Velfærdsmodeller - om konkurrerende velfærdsmodeller og nye dilemmaer for de professionelle” in Hedegaard & Krogh-Jespersen (ed.) 2010: Professionsdidaktik Århus: KLIM IN PRINT
• Hjort, Katrin (2009): ”Evidens og professionelle valg i lærerens arbejde” in KVAN tidsskrift for læreruddannelse og skole vol. 84, Årgang 29
• Nordenboe, Sven Erik, Katrin Hjort, Bente Jensen, Inge Johansson, Michael Søgaard Larsen, Thomas Moser & Niels Ploug (2009): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2008 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Kbh.: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
• Hjort, Katrin (2009): ”Sociale og liberale dimensioner i uddannelsespolitik” in M. Jelved (ed.): Samtaler om skolen Dafolos Forlag p. 91-107
• Nordenboe, Sven Erik, Katrin Hjort, Bente Jensen, Inge Johansson, Michael Søgaard Larsen, Thomas Moser & Niels Ploug (2008): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen). Kbh.: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
• Hjort, Katrin, Lene S. K. Schmidt & Peter Ø. Andersen (2008):” Dokumentation og Evaluering mellem Forvaltning og Pædagogik” in Børn & Unge Forskning, BØRN & UNGE – indstik nr.2 2008
• Hjort, Katrin, Lene S. K. Schmidt & Peter Ø. Andersen (2008): Dokumentation og Evaluering mellem Forvaltning og Pædagogik. http://www.bupl.dk/pp/pp.nsf/dok/vndh!OpenDocument
• Hjort, Katrin (2008):” Kan græde.. og 202 andre indikatorer på børns kompetenceudvikling” in Kompetenceindikatorer – en analyse af styringsredskaber og deres konsekvenser for pædagogisk arbejde. BUPL ISBN 978-87-7738-191-1
• Bøje, Jakob Ditlev, Katrin Hjort, Lene Larsen og Peter Henrik Raae (2008): ”Studiekompetence – professionelle elever?” in Gymnasieskolen 152008
• Sandholm Larsen, Niels og Katrin Hjort(2008):”Hvad laver en sygeplejerske uden for et sygehus? – om integration og ny eksklusion i det tvær-professionelle arbejde” in Irena Dychaw Rosner (ed.): Samarbete för Hälsa, Lund Studentlitteratur
• Hjort, Katrin (2008): ”Mening i galskaben - diskursanalyse og gymnasiereform” in Aili, Carola, Ulf Blossing og Erika Tornberg (ed): Läraren i Blickpunkten Stockholm: Lärarförbundets Forlag
• Hjort, Katrin (2008): ”Indledning” in Hjort (ed): Visionerne og det kreative. Gymnasiepædagogik nr. 77
• Hjort, Katrin (2008): Demokratiseringen af den offentlige sektor. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
• Hjort, Katrin (2008): “Indledning” in Hjort (ed). Gymnasiereform 2005 – professionalisering af lærere, ledere og elever? Odense: SDU, Gymnasiepædagogik nr. 66
• Hjort, Katrin (2008): ”Evaluering og videnskabelse – om nye styreformer og professionalisering af lærerne” i Gymnasiereform 2005 – professionalisering af lærere, ledere og elever? Odense: SDU, Gymnasiepædagogik nr. 66
• Hjort, Katrin (2008): ”Farvelfærdsstat?” i Jensen & Jensen (ed): Global Uddannelse og Lokalt Demokrati Kbh.: DPUs forlag
• Bøje J. D., K. Hjort, L. Larsen og P.H. Raae (2007): ”Riv pyramiderne ned? – om styrker og svagheder ved bureaukratiet som organisationsform i gymnasiet” in Gymnasieskolen 22.07
• Hjort, Katrin (2007b): When the inconceivable becomes the indispensable – on evaluation, knowledge creation, and professionalisation in the new Danish upper secondary school. Invited paper to SIG 11, Early 14th Biennal Conference 20-28th August 2007, Budapest unpublished
• Hjort, Katrin og Lejf Moos (2007a): ” Evaluering og nye styreformer”, Skoleledelse i dag. Frederikshavn: Dafolo
Hjort, Katrin og Lejf Moos (2006): ”En global dagsorden for skolen”, Sprogforum Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Kbh.: DPUS forlag
• Bøje J. D., K. Hjort, L. Larsen og P.H. Raae (2006 c): ”Kreative og/eller kalkulerende elever” i Gymnasieskolen 16.06
• Bøje J. D., K. Hjort, Larsen og P. H. Raae (2006 b): “Ledelse på dagsordenen” i Gymnasieskolen 11.06
• Bøje J. D., K. Hjort, L. Larsen og P. H. Raae (2006 a): ”Hvad er problemet? – konkurrerende diskurser om gymnasiereformen” i Gymnasieskolen 5.06
• Hjort, Katrin (2006 f): Professionalisering – honnet ambition eller demokratisk nødvendighed, København: FTF-FOKUS FTF
• Hjort, Katrin (2006 d):”Elevan bliver kund og läraran konsulent” in Pedagogiska Magasinet, nr. 2 p. 30-36, Stockholm
• Hjort, Katrin (2006 c): ”Evalueringskultur eller accountabilitysystemer”, in Unge Pædagoger, nr.4 p. 2-15
• Hjort, Katrin (2006 a): Internationalisering og professionalisering, Kbh.: BUPL
• Bøje, Hjort, Larsen og Raae (2005): ”Gymnasiet mellem kanon og kompetence” i HUMANIORA Kbh.: Forskningsrådet for Kultur og kommunikation
• Bønneløkke-Braad, Hjort, Krejsler, Laursen og Moos (2005): Evidens i Uddannelse, DPUs Forlag
• Hjort, Katrin (2005): Professionaliseringen I den offentlige sektor. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
• Hjort, Katrin (2001): Moderniseringen af den offentlige sektor. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag
• Hjort, Katrin (1999): En hel anden virkelighed – 12 nye pædagoger om uddannelse og arbejde. Roskilde: EVU-gruppen
• Hjort, Katrin (1989): Piger og drenge – om kønssocialisation. Kbh.: Gyldendal
• Hjort, Katrin (1983): Pigepædagogik – pigerne ved overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Kbh: Gyldendal
• Andersen, Leo og Katrin Hjort (1975): Den danske folkeskoles udvikling frem til 1958. Århus: Fagtryk 22

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.