Personlig profil

CV

Erhvervserfaring:

2008 (mar)-2011 (mar) Post doc. finansieret af Center for sørestaurering (CLEAR), ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Arbejde med forskellige aspekter af kemisk sørestaurering.

2006 (feb)-2008 (feb) Post doc. projekt finansieret af Carlsbergfondet, ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Tværfagligt projekt mellem biologi og analytisk kemi i samarbejde med svenske, tyske og danske forskere. Arbejdet med: omsætning af organisk fosfor i fytoplankton og sediment, og dets betydning for fosfordynamikken i søer.
Implementering af NMR analyse på SDU, Odense.
Arbejdet med kemisk sørestautrering. Test af Phoslocks P adsorptionsegenskaber.
Effekt af iltning på organisk fosfor i sedimenter. Undersøgelse af organisk fosfor i 18 danske søer.
Deltagelse i internationalt Phoslockseminar i Bremen.
Deltagelse i Ferskvandssymposium 2008, i Aarhus.
Vejleder for Belgisk Erasmus student (Bachelor projekt)
Medvejleder for 1 specialestudent og 2 bachelorstudenter.

2005 (sep + okt.) Ansat ved Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin hos Dr. Michael Hupfer. Arbejdet med: nedbrydning af organisk fosfor og 31P NMR.

2005 (jun) Ansat ved Uppsala Universitet (Sverige) hos Dr. Emil Rydin. Arbejdet med: 31P NMR og ICP analyser på søsedimenter, samt artikelskrivning.

2001 (sep) -2007 (aug) Ansat ved Syddansk Universitet. Undervisning i: General økologi A (2001-2002), Vandløbs Økologi (2002), Strandengs økologi (2002-2003) Sø økologi (2003), Brobygning (introduktionsuge for gymnasieelever) (2003). Danske Naturtyper (2006), Sø og Vandløbs Økologi (2007).

2000 (maj) - 2001 (jul) Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: Vegetationsundersøgelser i Arreskov Sø, indtastning af data fra faunaundersøgelser samt elfiskeri i udvalgte fynske vandløb.

2000 (jun + jul) Ansat ved Spildevandsafdelingen, Sønderjyllands Amt. Arbejdet med: målinger af effekten af kunstig iltning på fosfor, temperatur og ilt niveau i Vedsted Sø.

Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: undersøgelser af småsøer i Svendborg kommune (prøveudtagning til vandkemi samt bestemmelse af flora og fauna).

Uddannelse:

2006 (jan) Ph.D. Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.

2005 (jun – sep) 4 måneders orlov fra Ph.D. studiet for at arbejde hos hhv. Dr. Emil Rydin (Uppsala Universitet) og Dr. Michael Hupfer (Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin).

2004 (mar-sep) 6 måneders studieophold i Uppsala, Sverige, med samarbejde mellem Evolutionsbiologisk Centrum, Uppsala Universitet, og institut for analytisk kemi, Biomedicinsk Centrum. Studie af organisk fosfor i søsedimenter ved brug af 31P NMR. Praktiske erfaringer i optimering af analysemetoder.

2003 (sep) Cand. Scient. i biologi ved Syddansk Universitet, Odense (Kvalificerende midtvejseksamen).

2001 (okt) Projektdeltager i forbindelse med restaurering af Sønderby Sø (Fyn) med Aluminium klorid. Projektet blev udført i samarbejde med Fyns Amt og SDU. Praktiske erfaringer med planlægning og udførelse af sørestaureringen.

2001 (sep) Påbegyndt Ph.D. studie i økologi (4 + 4 ordning). Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Fosfordiagenese i søsedimenter og implikationer for søernes fosfordynamik.

2001 (mar) Påbegyndt speciale i økologi. Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Sørestaurering ved aluminium- og jerntilsætning.

2000 (mar) Individuel studieaktivitet ved biologisk institut, Odense Universitet.
Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Effekter af aluminium, jern, nitrat og ilttilsætniger på sedimentets fosfor- og jerndynamik i Vedsted Sø. Praktiske erfaringer med bl.a. fosfor og jernmålinger, fosforfraktioneringer og opstilling af sediment udvekslingsforsøg.

1999 (okt) Bachelorprojekt i økologi ved Biologisk Institut, Odense Universitet. Vejleder: Henning S. Jensen.
Titel: Næringssaltbegrænsning af fytoplanktonvækst i marine økosystemer globalt set. Litteratur review.

1995 (sep) Immatrikuleret på naturvidenskabs basisuddannelse ved Odense Universitet.

Forskningsområde

Fosforkredsløb i søer, sedimenter, sørestaurering, NMR analyser

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Kasper Reitzel er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller