Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Jørgen Jespersen
Professor emer., dr.med., FAHA 

Nuværende stilling fra 01. januar 2017: Professor, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Tidligere stilling frem til 31. december 2016: Overlæge, Klinisk Biokemisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus, leder af Afdeling for Blodpropforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og Professor i blodprop¬forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Uddannelse, ansættelse, akademiske eksamener m.v.
Student Statsskolen i Esbjerg 1967. Cand.med. Århus Universitet 1975. 11 måneders værnepligt ved Forsvarets Lægekorps og 4 års ansættelse ved kliniske afdelinger i Terndrup, Aalborg og Esbjerg. Speciallæge i Klinisk biokemi 1986. Tre års ansættelse i forskningsreservelægestilling ved Klinisk biokemisk afdeling, Esbjerg Centralsygehus. Dr.med. fra Aarhus Universitet 1987 ("Pathophysiology and clinical aspects of fibri-nolysis and inhibition of coagulation. Experimental and clinical studies with special reference to women on oral contraceptives and selected groups of thrombosis prone patients"). Overlæge ved Klinisk biokemisk afdeling, Esbjerg Centralsygehuset fra 1987. Leder af Institut for Tromboseforskning, Sydjysk Universitetscenter fra 1985. Professor (adj.) i Klinisk Blodpropforskning ved Odense Universitet fra 1994. Fra 1. januar 1999 ordinær professor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Andel i "Limprisen 1987" (blodpropforskning), Valsemølleprisen 1989 (kost og blod-propper) og Rudolf Jürgens Medalje 1992 (blodpropforskning). "Fellow of the Council on Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" 1997 og Fellow of the American Heart Association (F.A.H.A.), 2001.

Forskning og forskningsledelse
Mine to første videnskabelige arbejder udførte jeg som ung kandidat ved Medicinsk afdeling, Esbjerg Centralsygehus (overlæge, dr.med. Gunnar Gregersen). Under¬søgelserne inspirerede hurtigt til en interesse i udforskningen af blodpropsygdomme, og i perioden 1980 - 1987 var min egen forskningsindsats og skoling den væsentligste virksomhed. Målet var fra begyndelsen at kombinere basalforskning med patient-relateret forskning for bl.a. at mindske implementeringshastigheden til klinisk praksis. Indsatsen var koncentreret om laboratorie- og kliniske aspekter af koagulation og fibrinolyse. Blandt andet anvendtes studier af P-pillens indflydelse som in vivo model for tilstand med øget tromboseberedskab. Resultatet af forskningen var 60-70 originale arbejder publiceret i internationale, biokemiske, klinisk kemiske og kemiske tidsskrifter; disputatsen var et resultat heraf.

I denne periode var jeg forskningsmæssigt ansat ved Klinisk biokemisk afdeling, Esbjerg Centralsygehus (overlæge Ove Korsgaard) under vejledning af dr.phil. Tage Astrup (Sydjysk Universitetscenter) og som kursusreservelæge under professor, dr.med. i klinisk biokemi Rud. Keiding (Aarhus Kommunehospital og Aarhus Universitet). Endvidere etableredes under længerevarende studieophold ved Gaubius Instituttet, Holland, samarbejde med professor Pieter Brakman og medarbejdere. Tilsvarende bevirkede min ledelse af Fibrinolysesektionen i EU projektet "European Concerted Action against Thrombosis (ECAT)" fra 1983-1993 etablering af et bredt internationalt netværk.

Især siden 1987 har jeg opbygget en forskningsgruppe med udgangspunkt i Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, og forankret i Afdeling for Tromboseforskning ved Syddansk Universitet. Den forskningsmæssige indsats er fortsat rettet mod at opspore patienter med høj risiko for udvikling af blodpropsygdom for derved at kunne tilbyde en mere rationel - og i bedste fald - forebyggende behandling.

Grundlaget for denne forskning er etablering af klinisk biokemiske metoder, herunder molekylærbiologiske teknikker og er knyttet til kerneområderne -

• klinisk eksperimentel forskning ved vægt på risikostratificering af patienter med tidlig blodprop i hjertet, patienter med diabetes, gravide og kvinder i østrogenbehandling

• eksperimentelle studier til at øge forståelsen for de basale mekanismer, der er væsentlige med hensyn til regulering af blodstørkningsprocesserne og de blodpropopløsende processer samt disses samspil med andre metaboliske systemer

• forskning vedr. standardisering af behandlingsstrategi ved iskæmisk hjerte-sygdom

• forskning i forebyggelse (interventionsstrategier) med henblik på at risikoreducere udsatte grupper og enkeltindivider med særlig vægt på arv- og miljøsamspil

• udredning af sygdomsfremkaldende forstyrrelser i gener og proteiner af betydning for inflammation og koagulation/fibrinolyse/trombose

I denne beskrevne forskningsaktivitet er jeg leder, vejleder for yngre forskere og aktiv forsker ved planlægning, gennemførelse og publikation af projekter. Dette har resulteret i 30-40 årlige videnskabelige publikationer, foredrag, forelæsninger, diplomafhandlinger samt ph.d.-afhandlinger og disputatser (i alt 17 siden 1987) fra afdelingen og forskning på højt internationalt niveau. Dette udsagn dokumenteres i den internationale vurdering af dansk forskning, initieret af Undervisningsministeriet i 1992 (SOFIE - International Evaluation of Danish Health Research, København: Forskningsministeriet Forlag, 1993).

Til etablering af forskningsmiljøet har der været anvendt kommunale og amtskom¬munale midler og tilskud fra lokale og nationale, private fonde. Blandt andet modtoges i 1996 ca. 4 mio. kroner fra private fonde til opbygning og bemanding (5-års periode) af et molekylær-biologisk laboratorium. Afdelingen modtog 2002 en bevilling fra EU til gennemførelse af programmet ”Cost-effectiveness of Computer-Assisted Anticoagulant Dosage” under European Action on Anticoagulation (EAA) (2002- ) – Programme no. QLG4-CT-2001-02175 på 15. mio. kroner omfattende 40 europæiske centre og 16.000 patientår. Afdelingen modtog i 2007 økonomisk støtte på 4. mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomite for Sundhed, Fødevarer og Velfærd til projektet: “How to individualise vitamin K-antagonist treatment? A study on the influence of gene-environment interactions on inter- and intra individual variations in dose-response” (Bevillingsnr. 2101-07-0068).

Andre forsknings- og udviklingsopgaver
Initiativtager sammen med overlæge, professor, dr.med. Sven O. Skouby, Gynækologi¬ske Obstetrisk afdeling, Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet, til institutionen "The European Esbjerg Meeting on Oral Contraceptives and Homone Replacement Therapy" i Esbjerg 1989, Amsterdam 1995 og Monte Carlo 2002 og de dertil udarbejdede "Consensus development Reports", samt etablering af "Scandinavian Menopause Society" i 1990.

Medlem af videnskabelige udvalg vedr. faglige møder i International Society on Thrombosis and Haemostasis, Scientific and Standardization Committee (SSC), International Society for Fibrinolysis and Thrombolysis og International Federation of Clinical Chemistry

Regelmæssigt anvendt som fagkonsulent ved The Lancet, Thrombosis and Haemosta¬sis, Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Gut, Thrombosis Research, Biochemical and Biophysical Methods, Contraception, American Journal of Obstetric and Gynecology, Annals of Hematology, Biochemical Pharmacology, Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (American Heart Association), Fibrinolysis & Proteolysis, Circulation og Journal of Thrombosis and Haemostasis

1988-2001 medlem af "Editorial Board" for Journal of Fibrinolysis & Proteolysis

1999-2002 medlem af "Editorial Board" ved Thrombosis and Haemostasis og herefter Journal of Thrombosis and Haemostasis (2002-2006).

Medlem af en række faglige styregrupper under EU's rammeprogrammer, herunder Styringskomiteen (chairman) inden for EU’s ”Standardization, Measurement, and Testing Programme” – Normalisation and Standardization of Home Prothrombin Time Monitors (1999-2002) – Programme no. SMT4-CT98-2269 og Styringskomiteen (chairman) inden for EU’s ”Cost-effectiveness of Computer-Assisted Anticoagulant Dosage” under European Action on Anticoagulation (EAA) (2002- ) – Programme no. QLG4-CT-2001-02175.

Administrativt og fagligt udviklingsarbejde m.v.

Internationalt:
1992-1996 generalsekretær for International Society for Fibrinolysis and Thrombolysis.

Fra 1992 hovedredaktør af EU's manual vedr. harmonisering af hæmostase analyseme¬toder.

Fra 1993 medlem af SSC's standardiseringskomiteer vedr. analysemetoder.

Fra 1994-2009 dansk repræsentant i International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).

1986-1995 dansk repræsentant i styrelsen af "European Thrombosis Research Organization (ETRO) under Europarådet.

Siden 1. januar, 2000 medlem af "Scientific Advisory Committee of the ECAT Foundation (International Thrombophilia External Quality Assessment Scheme)".
Medlem af arbejdsgruppe angående Trombose under European Cardiology Society (ECS).

Norden og nationalt:
1991-1995 formand for NORDKEM's følgegruppe vedr. MTV af antikoagulansbe¬handling i Norden

Fra 1995 til 1999 medlem af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi’s bestyrelse.

Fra 1995-2006 tilforordnet Sundhedsstyrelsens Specialistnævn.

Medlem af en række faglige udvalg ved Syddansk Universitet, Århus og Københavns Universiteter: faglige bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger, disputatser og pro-fessorater m.v.

2000-2004 medlem af Fakultetsrådet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Siden 2004-2010 medlem af Det Strategiske Forskningsråds Komité vedr. Sundhed,
Fødevarer og Velfærd samt ad hoc prokomiteen for Sund, Sikkerhed og Miljøfaktorer.

Siden 2010 medlem af Styregruppen for telemedicinsk AK-behandling i Region Syddanmark.

Siden 2010 medlem af Det Biomedicinske Forskningsudvalg under Hjerteforeningen.

Siden 2010 konsulent ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen – Det Strategiske Forskningsråd.

Publikationer
341 peer-reviewed videnskabelige artikler foruden et antal reviews, bøger og kapitler i bøger - H-faktor 44.

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

Formel pædagogisk uddannelse
Har deltaget i en workshop omkring år 2000 ved Birgitte Walsted, med særlig fokus på problembaseret læring (PBL), afholdt på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Læringsmodellen har både sine styrker og svagheder, men er blevet anvendt i den udstrækning det har kunnet øge tilegnelsen af viden og færdigheder på et højt fagligt niveau (se venligst Metoder, materialer og redskaber).

Uddannelsesadministrative opgaver
Har, siden bachelor- og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab blev etableret ved Syddansk Universitet omkring år 2000, haft en central rolle i forbindelse med Enhedens undervisningsportefølje. Således har Enheden ansvaret for modulerne Krop og Folkesundhed (1. semester), Sygdomslære og Folkesundhed (3. semester), hvor undertegnede er modulansvarlig. Herudover er jeg intern censor ved Enhedens tilvalgsmodul om Forebyggelse (4. semester) og endvidere censor ved kandidatuddannelsen, også i Folkesundhedsvidenskab i forbindelse med tilvalgsmodulet Rehabilitering og Formidling.

Herudover har jeg haft ansvaret for ph.d. kurser indenfor den hæmostatiske balance og hjertekarsygdomme siden 2000 og senest i 2014.

Endvidere medarrangør af en række efter- og videreuddannelses kurser for blandt andet bioanalytikere og læger. Siden 2013 er kurser for bioanalytikere overgået i regi af Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet.

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Undervisningsopgaver:
Siden midten af 1980erne har jeg opnået undervisningserfaring i forbindelse med undervisning af bioanalytikere, læger og kemikere. Undervisning af læger og cand.scient.er afholdt ved bl.a. A–kurser i klinisk biokemi i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ph.d. kurser i bl.a. hjertekarsygdomme og den hæmostatiske balance.
Herudover har jeg fra starten af uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet, undervist bl.a. på modulerne Krop og Folkesundhed (1. semester) og Sygdomslære og Folkesundhed (3. semester).

Vejledningsopgaver:
Siden midten af 1980erne har jeg haft vejledningsopgaver på doktordisputats- og ph.d. niveau (jf. Enhedens årsberetninger).

Eksamens- og censoropgaver:
Har igennem flere år været tilmeldt censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab, pt. holder jeg pause. Har været bedømmer ved doktordisputatser og ph.d. afhandlinger i både ind- og udland (jf. Enhedens årsberetninger).

Metoder, materialer og redskaber
Pædagogiske principper, omfatter bl.a. katedral undervisning, gruppearbejde, problemløsning og problembaseret læring hos den enkelte eller i plenum.

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk forskning, herunder pædagogiske priser

Forskningsområde

Især siden 1987 har jeg opbygget en forskningsgruppe med udgangspunkt i Klinisk Biokemisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, og forankret i Afdeling for Tromboseforskning ved Syddansk Universitet. Den forskningsmæssige indsats er fortsat rettet mod at opspore patienter med høj risiko for udvikling af blodpropsygdom for derved at kunne tilbyde en mere rationel - og i bedste fald - forebyggende behandling.

Grundlaget for denne forskning er etablering af klinisk biokemiske metoder, herunder molekylærbiologiske teknikker og er knyttet til kerneområderne -

  • klinisk eksperimentel forskning ved vægt på risikostratificering af patienter med tidlig blodprop i hjertet, patienter med diabetes, gravide og kvinder i østrogenbehandling 
  • eksperimentelle studier til at øge forståelsen for de basale mekanismer, der er væsentlige med hensyn til regulering af blodstørkningsprocesserne og de blodpropopløsende processer samt disses samspil med andre metaboliske systemer 
  • forskning vedr. standardisering af behandlingsstrategi ved iskæmisk hjerte-sygdom 
  • forskning i forebyggelse (interventionsstrategier) med henblik på at risikoreducere udsatte grupper og enkeltindivider med særlig vægt på arv- og miljøsamspil 
  • udredning af sygdomsfremkaldende forstyrrelser i gener og proteiner af betydning for inflammation og koagulation/fibrinolyse/trombose

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Jørgen Jespersen er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller