Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Biografi:

1982 Nysproglig Studentereksamen fra Viborg Amtsgymnasium
1982-91 Filosofistudium ved Århus Universitet
1984-88 Studium i indisk filologi (sanskrit) ved Århus Universitet
1988 Exam.art.phil. i indisk filologi
1991 Mag.art. i filosofi
1992-94 Underviser og foredragsholder ved Folkeuniversitet og aftenskole
1994-97 Ph.D.-stipendiat ved Filosofisk Institut, Århus Universitet
1998 Ph.D. i filosofi
1999 Adjunkt i filosofi ved Syddansk Universitet
2002- Lektor samme sted
2009 Tildelt Syddansk Universitets undervisningspris for Det humanistiske Fakultet

2016- Akademisk kontakt. Erasmus+ Program. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg am Breigau. Staff mobility

 

Studier i udlandet:

1990-91 Freie Universität, Berlin
1996-97 Eberhard-Karls-Universität, Tübingen

1999-2004 Medlem af bestyrelsen for foredragsforeningen Symposion
2002- Medlem af fælles censorkorps for Filosofi
2005- Medlem af redaktionen for nettidsskriftet Res Cogitans

2008- Medlem af Programrådet ved Folkeuniversitetet i Odense

2008-14 Medlem af Studienævnet ved Filosofi


Ikke-publiceret produktion:
1. Metodeproblemet i den erkendelsesteoretiske idealisme: En undersøgelse af forholdet mellem erkendelsesbegrundelse og virkelighedsforståelse hos Kant, Fichte og den unge Hegel.
(Magisterafhandling 1991)
2. Etik og livsmetafysik. Teori og kritik i Hegels ungdomsskrifter. (Ph.D.-afhandling 1998)

UNDERVISNINGSOMRÅDER:

Bacheloruddannelsen: antikkens og middelalderens filosofi. Klassiske tekster fra Descartes til Hegel. Det 20. århundredes fænomenologiske og hermeneutiske retninger (tysk og fransk filosofi)

Kandidatuddannelsen: Kurset i Forskningstraditioner og -metoder. Kurser om emner inden for den tyske idealisme/klassiske tyske filosofi: Kant; Fichte; Schelling; Hegel: om erkendelsesteoretiske, metafysiske, fænomenologiske, naturfilosofiske emner. Kritisk teori/Frankfurterskolen. Aktuel miljøfilosofi/-etik, herunder naturfilosofi. Indisk filosofi (vedanta; buddhisme)

Tværfag: Kursus om den ældste indiske filosofi, herunder vedanta og buddhisme

Derudover har jeg undervist ved kurset i journalistisk filosofikum i emner såsom den oplysningsfi-losofiske og –kritiske tradition, humanistisk videnskabsteori, natursyn og frihedsbegreber.


Forskningsfelt:
Jeg beskæftiger mig primært med den klassiske tyske filosofi (idealismen) fra Kant til Hegel, Kier-kegaard og den senere Schelling samt sekundært med nyere strømninger/filosoffer, der på forskellig vis knytter positivt an til denne periode i filosofiens historie (f.eks. Gadamer, den tidlige kritiske teori, Habermas). Husserls fænomenologi
Jeg interesserer mig desuden for oplysningsfilosofien, - særligt den oplysningskritiske tradition fra Herder til Frankfurterskolen.

Ud over at anlægge et idéhistorisk perspektiv på filosofien er jeg generelt mest optaget af mere sy-stematiske undersøgelser af, hvorvidt den tyske idealisme rummer indsigter, der kan vises at være frugtbare for nyere erkendelsesteori, naturfilosofi, bevidsthedsteori, dannelsestænkning samt mo-dernitetsteori.


Af igangværende forskningsprojekter kan nævnes:

Menneske - natur: spørgsmålet, om det organiske verdensbillede (Goethe) i en vis udstrækning kan udgøre et muligt korrektiv til traditionel videnskabelig materialisme og beherskelsestænkning, aktuelt foranlediget af diskussionen om klimaforandringer og global økologisk ubalance.

Subjektivitet, dannelse og almenhed: undersøgelser af de filosofiske forudsætninger for at håndtere kulturkonflikter i globaliseringens tidsalder: hvordan må subjektivitet, erfaring, personlig dannelse og almenhed tænkes mhp. at nedbryde grænser mellem mennesker og forskellige kulturer? Min undersøgelse trækker på såvel den hermeneutiske tradition (Gadamer) som på den klassiske, tyske humanismes idé om personlig dannelse som selvoverskridelse ud fra en idé om det alment menneskelige (bl.a. Hegel, Schiller, Humboldt).

Fingeraftryk

Fingeraftryk dannes ud fra videnskabelige udgivelser og skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler