• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

Erhvervserfaring:

2008 (mar)-2011 (mar) Post doc. finansieret af Center for sørestaurering (CLEAR), ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Arbejde med forskellige aspekter af kemisk sørestaurering.

2006 (feb)-2008 (feb) Post doc. projekt finansieret af Carlsbergfondet, ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. Tværfagligt projekt mellem biologi og analytisk kemi i samarbejde med svenske, tyske og danske forskere. Arbejdet med: omsætning af organisk fosfor i fytoplankton og sediment, og dets betydning for fosfordynamikken i søer.
Implementering af NMR analyse på SDU, Odense.
Arbejdet med kemisk sørestautrering. Test af Phoslocks P adsorptionsegenskaber.
Effekt af iltning på organisk fosfor i sedimenter. Undersøgelse af organisk fosfor i 18 danske søer.
Deltagelse i internationalt Phoslockseminar i Bremen.
Deltagelse i Ferskvandssymposium 2008, i Aarhus.
Vejleder for Belgisk Erasmus student (Bachelor projekt)
Medvejleder for 1 specialestudent og 2 bachelorstudenter.

2005 (sep + okt.) Ansat ved Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin hos Dr. Michael Hupfer. Arbejdet med: nedbrydning af organisk fosfor og 31P NMR.

2005 (jun) Ansat ved Uppsala Universitet (Sverige) hos Dr. Emil Rydin. Arbejdet med: 31P NMR og ICP analyser på søsedimenter, samt artikelskrivning.

2001 (sep) -2007 (aug) Ansat ved Syddansk Universitet. Undervisning i: General økologi A (2001-2002), Vandløbs Økologi (2002), Strandengs økologi (2002-2003) Sø økologi (2003), Brobygning (introduktionsuge for gymnasieelever) (2003). Danske Naturtyper (2006), Sø og Vandløbs Økologi (2007).

2000 (maj) - 2001 (jul) Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: Vegetationsundersøgelser i Arreskov Sø, indtastning af data fra faunaundersøgelser samt elfiskeri i udvalgte fynske vandløb.

2000 (jun + jul) Ansat ved Spildevandsafdelingen, Sønderjyllands Amt. Arbejdet med: målinger af effekten af kunstig iltning på fosfor, temperatur og ilt niveau i Vedsted Sø.

Ansat ved Natur & Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt. Arbejdet med: undersøgelser af småsøer i Svendborg kommune (prøveudtagning til vandkemi samt bestemmelse af flora og fauna).

Uddannelse:

2006 (jan) Ph.D. Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.

2005 (jun – sep) 4 måneders orlov fra Ph.D. studiet for at arbejde hos hhv. Dr. Emil Rydin (Uppsala Universitet) og Dr. Michael Hupfer (Institute of Freshwater Ecology, (IGB), Berlin).

2004 (mar-sep) 6 måneders studieophold i Uppsala, Sverige, med samarbejde mellem Evolutionsbiologisk Centrum, Uppsala Universitet, og institut for analytisk kemi, Biomedicinsk Centrum. Studie af organisk fosfor i søsedimenter ved brug af 31P NMR. Praktiske erfaringer i optimering af analysemetoder.

2003 (sep) Cand. Scient. i biologi ved Syddansk Universitet, Odense (Kvalificerende midtvejseksamen).

2001 (okt) Projektdeltager i forbindelse med restaurering af Sønderby Sø (Fyn) med Aluminium klorid. Projektet blev udført i samarbejde med Fyns Amt og SDU. Praktiske erfaringer med planlægning og udførelse af sørestaureringen.

2001 (sep) Påbegyndt Ph.D. studie i økologi (4 + 4 ordning). Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Fosfordiagenese i søsedimenter og implikationer for søernes fosfordynamik.

2001 (mar) Påbegyndt speciale i økologi. Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Sørestaurering ved aluminium- og jerntilsætning.

2000 (mar) Individuel studieaktivitet ved biologisk institut, Odense Universitet.
Vejledere: Henning S. Jensen & Frede Ø. Andersen.
Titel: Effekter af aluminium, jern, nitrat og ilttilsætniger på sedimentets fosfor- og jerndynamik i Vedsted Sø. Praktiske erfaringer med bl.a. fosfor og jernmålinger, fosforfraktioneringer og opstilling af sediment udvekslingsforsøg.

1999 (okt) Bachelorprojekt i økologi ved Biologisk Institut, Odense Universitet. Vejleder: Henning S. Jensen.
Titel: Næringssaltbegrænsning af fytoplanktonvækst i marine økosystemer globalt set. Litteratur review.

1995 (sep) Immatrikuleret på naturvidenskabs basisuddannelse ved Odense Universitet.

Forskningsområde

Fosforkredsløb i søer, sedimenter, sørestaurering, NMR analyser

Fingeraftryk

Fingeraftryk er baseret på at anvende teksten fra personernes videnskabelige dokumenter til at skabe et indeks med vægtede emneordskoncepter, som definerer de vigtigste emner for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller