Personlig profil

CV


CURRICULUM VITAE

Kontor :J.B. Winsløwvej 9 B, Rum 2.76, 5000 Odense C 

ANSÆTTELSER

2008 - Rådgiver for rektor og direktion, Syddansk Universitet og
Professor ved Syddansk Universitet

1988-2008 Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet , Syddansk / Odense Universitet

1982-2005 Professor i Klinisk Biokemi, Syddansk Universitet/Odense Universitetshospital

1978-2000 Administrerende/Ledende Overlæge Afdelingen for Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik
og Klinisk Farmakologi , Odense Universitetshospital

1975- 1982 Klinisk lektor i Klinisk Biokemi, Odense Universitet (konstitueret professor fra 1979)

1975-1978 Overlæge ved klinisk kemisk afdeling, Odense Sygehus

1974-1975 Assistant Professor , University of Connecticut, Hartford ,USA

1970-1974 Kandidatstipendiat / reservelæge ved Århus Universitet / Kommunehospitalet i Århus

1966-1970 Reservelæge ved medicinsk, anæstesiologisk, klinisk kemisk, kirurgisk, onkologisk
afdelinger, Odense Amts og Bys Sygehus


UDDANNELSE

1947-1952 Grundskole : Tim Skole og Brabrand Folkeskole

1952-1959 Mellemskole og Gymnasium: Århus Katedralskole, Student juli 1959

1959-1966 Lægevidenskabelig kandidatuddannelse , Århus Universitet, kandidat juni 1966

1966-1974 Speciallægeuddannelse i klinisk kemi; Autorisation 1974

AKADEMISKE GRADER MV

1970 Guldmedalje, Århus Universitet for prisopgave i klinisk kemi

1974 Medicinsk doktorgrad ved Århus Universitet for afhandlingen ”Enzyme catalyzed hydrolysis
of inorganic pyrophosphate ”RÅDGIVNINGS- ,REPRÆSENTATIONS- OG TILLIDSHVERV

Aktuelle

2010 – dansk repræsentant i EU Board for Scientific Collaboration between EU and India

2009- dansk repræsentant i Management Board,EU, Pilot project in Joint Programming: Neurodegenerative Diseases,Alzheimers Disease (JP/ND)

2009- dansk repræsentant i Management Board,EU, Joint Programming: Healthy Diet for a Healthy Life

2009- medlem af programkomiteen for bilateralt forskningssamarbejde med 3. lande (Kina,Indien,BrasilienJapan,USA ), Forskningsstyrelsen

2005- formand for styregruppe for bioteknologisk forskningssamarbejde mellem Indien og Danmark, Det Strategiske Forskningsråd og Forskningsstyrelsen

2009- medlem af det Nationale Samarbejds Forum for Sundhedsforskning (NSS) under Indenrigs-og Sundhedsministeriet, udpeget af Det Strategiske Forskningsråds bestyrelse

2009- formand for Udvalg nedsat af Sundheds-og Forebyggelsesministeren vedr revision af lov om det Videnskabsetiske Komite System i Danmark. Betænkning nr 1555 afgivet i marts 2010

2009- medlem af rådgivende udvalg for LedelsesAkademiet, Region Syddanmark

2009- formand for Videnskabeligt Råd for Fysioterapi, Danske Fysioterapeuter.


2009- formand for ACE dialogforum for kvalitet af universitetsuddannelser ved ACE Denmark

2009- formand for bestyrelsen, Det nationale VidenCenter for Palliation

2009-formand for netværk af MTV kompetencemiljøer i Danmark, Sundhedsstyrelsen

2007- formand for det rådgivende udvalg for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS)

Tidligere

2004-2009 medlem af bestyrelsen, Det Strategiske Forskningsråd

1997- 2009 formand for det videnskabelige råd for medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

2008- 2009 formand for dialogforum for kvalitetsansvarlige fra danske universiteter ved ACE, Danmark (Akkrediteringsinstitutionen for universitetsuddannelser i Danmark)

2007- 2008 medlem af arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ledelses Forum for Medicinsk Sundhedsforskning der udarbejdede rapporten ” Dansk Sundhedsforskning - Status og Perspektiver” Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, juni 2008, ISBN 978-87-7601-263-2

2004 Formand for eksterne panel ved Auditering af DTU, EVA (Evalueringsinstituttet)

2002-2008 formand for ”Ledelses Forum for Medicinsk Sundhedsforskning”- der er et forum for ledelserne for de 3 sundhedsvidenskabelige fakulteter og sundhedsdirektørerne i de 5 danske regioner

1999-2001 medlem af MESUF udvalget: ”Opfølgningsudvalget vedr. ramme betingelser for medicinsk sundhedsforskning”, Forsknings- og Sundhedsministeriet; Rapport ”Medicinsk Sundhedsforsknings Fremtid”-MESUF; Sundhedsanalyser 2001:3

1998-1999 formand for udvalget for ”Rammebetingelser for Medicinsk Sundhedsforskning ”; Forsknings- og Sundhedsministeriet; Rapport ”Medicinsk Sundhedsforsknings vilkår og fremtid -med særligt henblik på sygehusområdet” Sundhedsanalyser 1999:6

1998-2000 medlem af Speciallægekommissionen; Sundhedsministeriet; Betænkning nr 1344 : ”Fremtidens Speciallæge”, Maj 2000

1998-2001 Medlem af bestyrelsen for John F. Kennedy Instituttet

1994-1996 medlem af udvalget for en National Strategi for Dansk Sundhedsvidenskabelig Forskning (NASTRA)

1990-92 Formand for ”Sundhedsuddannelserådet” ,Unervisningsministeriet

1974-89 medlem af Expert Panel on Enzymes ( formand 1978-83), International Federation of Clinical Chemistry

1988-2004 Sagkyndig Rådgiver for Sundhedsstyrelsen I Klinisk Kemi og Laboratorieteknik

1982 – 92 medlem af – og formand for 1986-92-Styret for NORDKEM-et nordisk samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd for kvalitetssikring I klinisk kemi

1984-86 formand for Nordisk Forening for Klinisk Kemi

1984-89 Medlem af Planlægnings- og Visitationsudvalget, Sundhedstyrelsen

Medlem af (og formand for nogle )adskillige nationale og internationale udvalg til bedømmelse ansøgere til stillinger som professor og lektor

Medlem af udvalg til bedømmelse af phd afhandlinger og doktorafhandlinger

Medlem af Redaktionskomiteer og referee for faglige tidsskrifter


LEDELSESHVERV

1978-2000 Administrerende/Ledende Overlæge Afdelingen for Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik
og Klinisk Farmakologi , Odense Universitetshospital

1989-2008 Dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk UniversitetREDEGØRELSER FOR FORSKNINGS-UDDANNELSES-OG KLINISK VIRKSOMHED

FORSKNINGSVIRKSOMHED

Oversigt:

Jeg påbegyndte forskningsvirksomhed som student med fokus på basal biokemisk forskning og rettede senere fokus mod klinisk forskning – jvf nedenfor

Sideløbende hermed har jeg initieret og gennemfører sundhedstjenesteforskning i samarbejde med sundhedsøkonomer, antropologer og organisationsforskere.

Jeg har siden ca 1990 været involveret i en række centrale, nationale forskningstrategiske initiativer som danner baggrund for aktuel dansk forskningspolitik indenfor sundhedsforskning.(NASTRA,MESUF,NSS)
I perioden 2004-2009 har jeg – som medlem af bestyrelsen af Det Strategiske Forskningsråd- været medvirkende til at udvikle og placere strategisk forskning i dansk forskning.
Siden 2009 er jeg tilsvarende involveret i at udvikle strategisk forskning i EU regie gennem virkemidlet ”Joint Programming”
Siden 2004 har jeg været centralt placeret i etablering af dansk forskningssamarbejde med Indien

Konkrete forskningaktiviteter

I min aktuelle forskning har jeg fokus på forskningsbasering af kvalitetsudvikling og teknologivurdering i sundhedsvæsnet samt anvendelse af tilsvarende metoder i uddannelsesforskning

I perioden fra ca 1985-2005 var min forskning især forankret i molekylærmedicin hvor jeg som forskningsleder og professor ( og ledende overlæge )ved afdelingen for klinisk biokemi ,klinisk genetik og klinisk farmakologi tog initiativ til at introducere nye molekylærbiologiske metoder i laboratoriemedicin og som klinisk diagnostisk redskab i samarbejde med en række kliniske afdelinger ved Odense Universitetshospital. Min egen forskningsgruppe blev fra 1987 opbygget med fokus på arvelig hyperkolesterolæmi og porphyrier. Der er publiceret en lang række arbejder og -hidtil - 6 phd grader erhvervet indenfor feltet. Forskningsområdet videreføres indenfor den molekylærmedicinske forskergruppe ved Odense Universitetshospital.

Fra ca 1975- inspireret af et års studieophold i USA- indledtes en tæt samarbejde med kardiologer i et internationalt forskningsnetværk med fokus på enzymfrigørelse som reaktion på celleiskæmi ved myokardieinfarkt. Forskningens kliniske konsekvenser har været udviklingen af en specifik og sensitiv diagnostik ved mistanke om myokardieinfarkt . I hele denne periode har jeg været involveret i internationalt samarbejde om standardisering og kvalitetsudvikling af enzymmålinger

Egen forskning blev påbegyndt 1962 som studerende ved Århus Universitet . Fra kandidateksamen i 1966 og frem til ca 1975 var min egen forskning basal og klinisk enzymologi med udgangspunkt i basiske/alkaliske fosfatasers cellulære virkninger i relation til knogleomsætning. Denne periode blev rundet af med disputats fra 1974 der har fokus på enzymkinetiske modeller som fortolkningsgrundlag for enzymets cellelulære roller .


UDDANNELSESVIRKSOMHED & FORMIDLING

Uddannelseskvalitet:

Fra 2005- som medlem af direktionen ved Syddansk Universitet- har jeg været hovedansvarlig for koordinering af kvalitetsudvikling af uddannelser ved Syddansk Universitet . Denne funktion videreføres fra 2008 i nuværende stilling som Rådgiver for rektor ved Syddansk Universitet med reference til direktionen ved Syddansk Universitet

Som led heri har jeg deltaget i arbejdsgrupper og i udvalg på nationalt plan som led i etableringen af kvalitetesarbejdet for uddannelse ved danske universiteter

2005 -06 var jeg koordinator for den internationale, eksterne auditering af uddannelse ved Syddansk Universitet

2004-05 var jeg formand for det internationale ,eksterne panel ved auditering af uddannelse, forskning og organisation af Danmarks tekniske Universitet, DTU

Uddannelsesplanlægning

Som dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet 1989-2008 var jeg overordnet ansvarlig for etablering af bachelor og kandidatuddannelser i idræt og sundhed, klinisk biomekanik, folkesundhedsvidenskab , sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, klinisk farmaci og masterudannelser i rehabilitering, kvalitet og ledelse i sundheds-og socialsektoren. Ligeledes var jeg overordnet ansvarlig for pædagogisk omstilling af medicinske kandidat og bachelorúddannelse med fokus på studenteraktiverende undervisning, optageformer gennem interview, nye eksamens former mv.

Før og efter medlemsskab af Speciallægekommissionen 1998 -2000 var involveret i planlægning af postgraduat uddannelse og koordinering mellem grund og videreuddannelse indenfor medicin

I flere sammenhænge-såvel nationalt som internationalt – har jeg været medvirkende ved etablering af phd uddannelse.

Som medlem af uddannelsesudvalget for speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi fra 1982 til 2000 var jeg centralt involveret i etablering af 3 på hinanden følgende hoveduddannelseforløb i speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi – senest efter speciallægereformen.

Som professor i klinisk biokemi 1982-2005 var jeg hovedansvarlig for integrering af klinisk biokemi i det medicinske curriculum ved Syddansk universitet, herunder udviklet et projektbaseret forløb på bacheloruddannelsen der førte til først fordybelsesopgave og nu speciale i medicin

Undervisning og formidling.

Undervisning – såvel præ som postgraduat – har siden start som studenterunderviser i biokemi i 1962 været en fast del af mine opgaver. Undervisning havde op til ca 2000 fokus på klinisk
biokemi, evidensbaseret medicin, forskeruddannelse samt vejledning af speciale-og phd studerende.
Endvidere har jeg gennem hele min karriere været involveret i speciallægeuddannelse klinisk biokemi i såvel Danmark som i Norden

I de seneste ca 15 år afspejler undervisning og formidling også mine forsknings-og planlægningsaktiviter indenfor strategisk forskning, teknologivurdering og kvalitetsudvikling.


KLINISK VIRKSOMHED

Mine kliniske aktiviteter har først og fremmest taget afsæt i opgaven som administrerende ( nu ledende ) overlæge ved Odense Universitetshospital i perioden 1978 til 2000. Efter klinisk uddannelse som speciallæge i klinisk kemi parallelt med min forskeruddannelse har jeg i ovennævnte perioden været hovedansvarlig for udbygning af denne afdeling fra et traditionelt centrallaboratorium til en højtspecialiseret tværgående funktion ved Odense Universitetshospital. Som andre store laboratorier har dette indebåret etablering af meget præcise analyseautomater med høj kapacitet og bredt spektrum kombineret med fuldstændig udbygget IT styring. Afdelingens specialisering er kommet til udtryk ved introduktion af molekylærmedicinske metoder baseret på klinisk anvendelse af DNA og anden molekylærteknologi og ved andre højtfølsomme og specifikke metoder indenfor spektroskopi..På denne metodebaggrund blev afdelingens kliniske spektrum af lægelige specialer siden 1990erne udbygget til ikke blot at omfatte klinisk biokemi – men også klinisk farmakologi og klinisk genetik.
Min egen kliniske profil ligger tæt op ad den forskningsmæssige aktivitet – dvs diagnostik og behandlingskontrol indenfor kardiologi og udvalgte arvelige sygdomme.
En særlig indsats har været samarbejdet med almen praksis sektoren – først i daværende Fyns Amt – og senere udbredt i hele Danmark om kvalitetssikring af laboratoriearbejdet i almen praksis.Her var jeg -fra omkring 1980 -sammen med praktiserende læge Per Grinsted pioner ved udviklingen af en model for praksiskonsulenter som nu danner model for tilsvarende samarbejdsformer indenfor andre kliniske områder af sundhedsvæsnet i hele Danmark-og dele af Norden

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mogens Hørder er aktiv. Disse emneordskoncepter kommer fra denne persons arbejde. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejder på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller