Seminar

  Undervisning

  Beskrivelse

  Overordnet målbeskrivelse
  De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.
  Målbeskrivelse - viden
  Den studerende skal efter endt undervisning
  have viden om de centrale teoretiske traditioner og analysemetoder i historiefaget samt fagets tematiske bredde
  Målbeskrivelse - færdigheder
  Den studerende skal efter endt undervisning
  have træning i at opstille en kvalificeret problemstilling og gennemføre en analyse på baggrund af egne metoder og relevant materiale
  kunne anvende historiefagets centrale metoder og redskaber og desuden anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet og dets begrebsapparat
  kunne formidle historiefaglige problemstillinger og undersøgelsesresultater skriftligt  Målbeskrivelse - kompetencer
  Den studerende skal efter endt undervisning
  kunne modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres
  kunne udvikle viden gennem opstilling og løsning af nye problemstillinger på basis af kvalificerede valg af teori og metoder inden for historiefaget

  Indhold
  Seminaret fører frem til Bachelorprojektet. Undervisningen falder i forlængelse af Område 2 eller 3.
  Undervisnings- og arbejdsformer
  Fagets mål sikres gennem konstant arbejde med opgaver i tilknytning til undervisningen.
  Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Blanding af seminarer og forelæsninger
  Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.
  Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:
  Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
  Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
  Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede
  Periode08/02/201920/04/2023
  MålgruppeBachelor
  ECTS-point5,0 ECTS