Eksistens, praksis og forståelse

Undervisning

Beskrivelse

I kurset behandles grundlæggende spørgsmål vedrørende menneskets eksistens, mel-lemmenneskelige relationer og mening og forståelse i bred (dvs. mere end blot sprogfi-losofisk) forstand, ud fra forskellige filosofiske tilgange og metafilosofiske positioner, f.eks. eksistensfilosofi, fænomenologi, hermeneutik, dagligsprogs- og praksisfilosofi, fe-minisme, pragmatisme og filosofisk antropologi. Der tages udgangspunkt i væsentlige emner inden for dette felt, således at forskellige filosoffer og tilgange benyttes til at formulere og analysere problemerne.
Periode04/02/201928/03/2019
MålgruppeBachelor
ECTS-point10 ECTS