BB836: Geografiske Informationssystemer (GIS) i Miljøforvaltning og klimatilpasning

Undervisning

Beskrivelse

Kursets formål er at give de studerende en grundig indføring i teoretisk og anvendelsesorienteret GIS indenfor Miljø-, Natur-forvaltning samt indenfor klimatilpasning. Endvidere, at give de studerende praktisk indsigt i hvorledes GIS kan anvendes som værktøj i: Evaluere næringsstofafstrømning fra oplande med varierende arealanvendelse, klimaplanlægning ved at skabe topografiske højdemodeller og efterfølgende beregne klimabetingede afstrømnings-konsekvenser, marin miljøtilstandsvurdering til opfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv, og koble dynamiske modelsimuleringer til GIS for at optimere arealbaseret økosysteminformation.
Periode25/10/201726/10/2017
MålgruppeKandidat
ECTS-point10 ECTS