Samarbejde med Odense Bys Museer, MASKOT-samarbejdet (Ekstern organisation)

Jesper Hansen (Medlem)

Aktivitet: MedlemskabMedlemskab af udvalg, kommission, råd, nævn, forening, organisation eller lignende

Beskrivelse

Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde: – et bebyggelseshistorisk regionalstudie

Ph.d.-projekt.
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt om bebyggelsesudvikling og dannelsen af de endnu eksisterende landsbyer på Fyn.
Projektet er toårigt og gennemføres som et ph.d.-projekt i et samarbejde mellem Odense Bys Museer og Syddansk Universitet fra d. 1.9.2013. Projektet er finansieret i et samarbejde bestående af Kulturstyrelsen, Syddansk Universitet og Odense Bys Museer.

Projektet tager helt grundlæggende fat på en række klassiske bebyggelseshistoriske problemkomplekser og vil som udgangspunkt undersøge rækkevidden af en bebyggelseshistorisk teori, der siden ca. 1980 har været altdominerende i sydskandinavisk bebyggelsesarkæologi og -historie.
Formålet med forskningsprojektet er at udarbejde en revideret og opdateret syntese for landsby- og bebyggelsesudviklingen på Fyn i perioden fra ældre romersk jernalder til ældste middelalder.
Særlig fokus rettes mod perioden yngre romersk jernalder til ældre vikingetid (ca. 175-950 e.Kr.) og etableringen af de ældste stadig eksisterende landsbyer.
Det er en helt central bebyggelseshistorisk opgave at få lokaliseret og indarbejdet bebyggelserne fra yngre germansk jernalder og ældre vikingetid – de ”mørke” århundreder – i en ny bebyggelsesorganisatorisk syntese, som hviler på et konkret og velfunderet arkæologisk materiale.
Ligeledes er det en ambition for projektet at afklare, i hvilket omfang og på hvilke landskabsorganisatoriske niveauer (f.eks. ager- eller ejerlavsniveau) der kan tales om egentlig kontinuitet og diskontinuitet imellem den forhistoriske vandrelandsby og de fra historisk tid kendte landsbyer.
Da der er tale om helt overordnede samfundsrelaterede problemkomplekser og modeludarbejdelser, er det mit håb, at projektets problemstillinger, analyser og resultater foruden at stå som et selvstændigt arbejde også fremadrettet vil kunne indgå i en bred vifte af forskningsområder. Ikke kun i snævre bebyggelseshistoriske projekter, men også i den fortsatte udforskning af danernes tidlige rigsdannelsesproces, hvor eksempelvis Gudme på Sydøstfyn indtager en central position.
I et større perspektiv, er der grund til at anskue projektets resultater i en såvel dansk som sydskandinavisk forståelsesramme. Dette fordi en lang række af de fundmønstre og bebyggelseshistoriske processer, der afspejles gennem de arkæologiske kilder fra Fyn, synes at kunne genfindes i andre dele af Sydskandinavien og i særdeleshed i det gammeldanske område. Gennem sammenlignende parallelstudier vil det velbelyste bebyggelsesbillede fra Fyn således kunne fungere som analogi til andre sydskandinaviske egne. Forudsætningen for denne analogidannelse er den meget snævre tidsmæssige og geografiske ramme, samt det forhold, at analogidannelsen holdes inden for geografiske områder, hvor de magtpolitiske strukturer må betegnes som overordnet ensartet. På den baggrund opfattes ikke kun Fyn, men derimod Sydskandinavien, som den overordnede forståelsesramme for undersøgelsernes resultater.
Periode1. sep. 201331. aug. 2015
Sted for afholdelseSamarbejde med Odense Bys Museer, MASKOT-samarbejdet, Danmark